× 
 Från
 Till
 Metod

 

Babels torn och språkförbistringen

Kapitel 11

1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord.2 Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där.3 De sade till varandra: "Kom, så slår vi tegel och bränner det!" Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck.4 Och de sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden."
5 Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde.6 Herren sade: "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.7 Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger."8 Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden.9 Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade* hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

V. SEMS FORTSATTA HISTORIA 11:10-26

10 Detta är Sems fortsatta historia. När Sem var 100 år blev han far till Arpaksad, två år efter floden.11 Sedan Sem hade fått Arpaksad levde han 500 år och fick söner och döttrar.
12 När Arpaksad var 35 år blev han far till Sela.13 Sedan Arpaksad hade fått Sela levde han 403 år och fick söner och döttrar.
14 När Sela var 30 år blev han far till Eber.15 Sedan Sela hade fått Eber levde han 403 år och fick söner och döttrar.
16 När Eber var 34 år blev han far till Peleg.17 Sedan Eber hade fått Peleg levde han 430 år och fick söner och döttrar.
18 När Peleg var 30 år blev han far till Reu.19 Sedan Peleg hade fått Reu levde han 209 år och fick söner och döttrar.
20 När Reu var 32 år blev han far till Serug.21 Sedan Reu hade fått Serug levde han 207 år och fick söner och döttrar.
22 När Serug var 30 år blev han far till Nahor.23 Sedan Serug hade fått Nahor levde han 200 år och fick söner och döttrar.
24 När Nahor var 29 år blev han far till Tera.25 Sedan Nahor hade fått Tera levde han 119 år och fick söner och döttrar.
26 När Tera var 70 år blev han far till Abram, Nahor och Haran.

VI. TERAS FORTSATTA HISTORIA 11:27-25:11

27 Detta är Teras fortsatta historia. Tera blev far till Abram, Nahor och Haran. Och Haran blev far till Lot.
28 Haran dog hos sin fader Tera i sitt fosterland, det kaldeiska Ur.29 Abram och Nahor tog sig hustrur. Abrams hustru hette Saraj, och Nahors hustru hette Milka. Hon var dotter till Haran, som var far till Milka och Jiska.30 Men Saraj var ofruktsam och hade inga barn.
31 Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Saraj, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanaans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där.32 Teras ålder blev tvåhundrafem år, och Tera dog i Haran.

Fotnoter
11:9förbistrade Hebr. "balal", som anspelar på namnet "Babel".