× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

Kapitel 1

1 Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp,2 till Timoteus, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader, och Kristus Jesus, vår Herre.

Varning för judaiserande villolärare

3 Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror4 och befatta sig med myter* och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron.5 Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.6 Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat.7 De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om.8 Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt9 och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare,10 för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran -11 detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.

Aposteln som det främsta exemplet på frälsning av nåd

12 Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst,13 fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde.14 Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.15 Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste.16 Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv.17 Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet, amen.
18 Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen,19 i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron.20 Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar.

Inledning till boken
Breven till Timoteus och Titus härrör från den sista perioden i Paulus liv. Första brevet till Timoteus och brevet till Titus är från tiden mellan hans första och andra fångenskap i Rom. Vi har i dessa brev, de s k pastoralbreven, en källa som ger oss kännedom om Paulus sista levnadsår. Första brevet till Timoteus är skrivet från Makedonien (1:3), det andra från fängelset i Rom (2 Tim 1:17). Aposteln, som där behandlas som förbrytare (2 Tim 2:9), väntar sig nu döden (2 Tim 4:6f).

Fotnoter
1:4myter Det grekiska ordet "mythos", som egentligen betyder gudasaga, har här en mer allmän innebörd av dikt och struntprat (4:7 ).