× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

Kapitel 1

1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från brodern Timoteus till Guds församling i Korint och till alla de heliga i hela Akaja.2 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

All trösts Gud

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.5 Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.6 Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.7 Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får.
8 Bröder, vi vill att ni skall veta vilken nöd vi fick utstå i Asien.* Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet.9 Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda.10 Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss,11 när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.

Paulus ändrade resplaner

12 Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen, och särskilt mot er, har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd.13 Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå14 det ni redan delvis har förstått: att vi är er berömmelse liksom ni är vår berömmelse på Herren Jesu dag.15 Då jag litade på detta ville jag först komma till er, för att ni skulle få välsignelsen av ett andra besök.*16 Jag ville besöka er på genomresan till Makedonien och därifrån komma tillbaka till er och så utrustas av er för resan till Judeen.
17 Handlade jag då tanklöst när jag fattade detta beslut? Eller fattar jag mina beslut som jag själv finner bäst, för att mitt ja skall vara ja och mitt nej vara nej?*18 Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte ja och nej.19 Ty Guds Son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus, han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom.20 Ty alla Guds löften* har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.21 Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud.22 Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en handpenning i våra hjärtan.
23 Jag för min del tar Gud till vittne* att det var för att skona er som jag inte längre kom till Korint.24 Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje, eftersom ni står fasta i tron.

Inledning till boken
Paulus skrev detta brev dels för att förhindra att hans ändrade resplan skulle rubba korintiernas förtroende för honom, dels för att förbereda insamlingen till de kristna i Jerusalem. Församlingens förhållande till aposteln hade nu allvarligt försämrats. Angrepp riktas emellertid inte så mycket mot hans lära som mot honom själv och hela hans apostlagärning. Aposteln varnar i detta brev korintierna för de falska apostlar som hotar att skilja församlingen från dess grundare.

Fotnoter
1:8Asien Se not till Apg 2:9 .
1:15välsignelsen av ett andra besök Ordagrant: "en andra nåd".
1:17för att mitt ja skall vara ja Dvs för att Paulus till varje pris skall känna sig bunden att förbli vid sin egen, en gång uttalade vilja.
1:20Guds löften I evangelium blir alla Guds löften uppfyllda. Paulus däremot ändrar ibland sina planer. Han väljer att lämna återbud till ett planerat besök i Korint.
1:23till vittne Ordagrant: "till vittne över min själ" (mitt inre).