× 
 Från
 Till
 Metod

 

Insamlingen till församlingen i Jerusalem

Kapitel 8

1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien.2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika* på uppriktig hängivenhet.3 De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga.4 Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga.5 Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav de, först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja.6 Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat.7 När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning.
8 Jag säger inte detta som en befallning utan för att pröva om också er kärlek är äkta, när andra visar en sådan iver.9 Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.10 Jag ger mitt råd i den här saken, därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det.11 Fullfölj nu arbetet, så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har.12 Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har.13 Detta säger jag inte för att andra skall få det bättre och ni få det svårt, utan för att alla skall ha det lika.14 Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla,15 som det står skrivet: Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist.*
16 Vi tackar Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet* för er.17 Han inte bara lyssnade till vår uppmaning, utan ivrig som han var gav han sig i väg till er av egen fri vilja.18 Tillsammans med honom har vi sänt den broder som får beröm i alla församlingarna för sitt arbete i evangeliets tjänst.19 Och inte bara det, han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med gåvan som vi har hand om, och det till Herrens ära och som bevis på vår villighet.20 Så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva.21 Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor.22 Tillsammans med dem har vi sänt ytterligare en broder. Honom har vi ofta och på många sätt prövat, och han har då visat sig vara ivrig, särskilt nu, därför att han har så stort förtroende för er.23 När det gäller Titus, så är han min vän och medarbetare hos er, och vad beträffar våra andra bröder, så är de församlingarnas sändebud* till Kristi ära.24 Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt, när vi berömde oss av er inför dem.

Fotnoter
8:2deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika Karakteristiskt för Paulus stil är att han låter ett skenbart orimligt påstående uttrycka en djupare sanning.
8:152 Mos 16:18 .
8:16samma hängivenhet som Paulus själv var besjälad av (v. 7).
8:23sändebud Ordagrant: "apostlar". Se not till Rom 16:7 .