× 
 Från
 Till
 Metod

 

Konsthantverkarna Besalel och Oholiab

Kapitel 31

1 Herren sade till Mose:2 Se, jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur av Juda stam.3 Jag har fyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk,4 så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar,5 slipa stenar för infattning och snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten.
6 Och se, jag har gett honom Oholiab, Ahisamaks son av Dans stam, till medhjälpare. Åt alla era konstnärligt begåvade män har jag givit vishet i hjärtat att utföra allt som jag har givit dig befallning om:7 uppenbarelsetältet, vittnesbördets ark, nådastolen på den, alla tillbehör för uppenbarelsetältet,8 bordet med dess tillbehör, ljusstaken av rent guld med alla dess tillbehör, rökelsealtaret,9 brännoffersaltaret med alla dess tillbehör, karet med dess fotställning,10 de vävda kläderna och prästen Arons heliga kläder, hans söners prästkläder,11 smörjelseoljan och den väldoftande rökelsen till helgedomen. I allt skall de utföra sitt arbete så som jag har befallt dig.

Sabbaten

12 Herren sade till Mose:13 Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni skall veta att jag är Herren som helgar er.14 Ni skall hålla sabbaten, ty den är helig för er. Den som vanhelgar den skall straffas med döden, ty var och en som på den dagen gör något arbete skall utrotas ur sitt folk.15 Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden.16 Israels barn skall hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund.17 Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn, ty på sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade.18 När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, skrivna med Guds finger.