× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds löfte om befrielse

Kapitel 6

1 Men Herren sade till Mose: "Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land."
2 Och Gud sade till Mose: "Jag är Herren.3 För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den Allsmäktige, men under mitt namn Herren* gjorde jag mig inte känd för dem.4 Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem Kanaans land, det land där de bodde som främlingar.5 Också jag har hört Israels barns bittra klagan över att egyptierna håller dem i slaveri, och jag har kommit ihåg mitt förbund.6 Säg därför till Israels barn: Jag är Herren. Jag skall föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem och jag skall återlösa er med uträckt arm och genom stora straffdomar.7 Och jag skall ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni skall få erfara att jag är Herren, er Gud, han som för er ut från slavarbetet hos egyptierna.8 Och jag skall föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag skall ge er det till arvedel. Jag är Herren."9 Allt detta talade Mose till Israels barn, men de hörde inte på honom på grund av sin otålighet och det hårda arbetet.
10 Därefter sade Herren till Mose:11 "Gå och säg till farao, kungen i Egypten, att han släpper Israels barn ut ur sitt land."12 Men Mose talade inför Herren och sade: "Israels barn hör ju inte på mig. Hur skulle då farao vilja lyssna på mig, jag som har oomskurna läppar?"13 Men Herren talade till Mose och Aron och befallde dem att säga till Israels barn och till farao, kungen i Egypten, att Israels barn skulle föras ut ur Egyptens land.

Moses och Arons släkttavla

14 Detta var huvudmännen för deras familjer:
Söner till Ruben, Israels förstfödde, var Hanok och Pallu, Hesron och Karmi. Dessa var Rubens släkter.
15 Simeons söner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Saul, den kananeiska kvinnans son. Dessa var Simeons släkter.
16 Och detta är namnen på Levis söner enligt deras födelseordning: Gerson, Kehat och Merari. Levi blev 137 år.
17 Gersons söner var Libni och Simei efter deras släkter.
18 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. Kehat blev 133 år.
19 Meraris söner var Mahli och Musi. Dessa var leviternas släkter enligt deras födelseordning.
20 Amram tog sin fars syster Jokebed till hustru, och hon födde Aron och Mose. Amram blev 137 år.
21 Jishars söner var Kora, Nefeg och Sikri.
22 Ussiels söner var Misael, Elsafan och Sitri.
23 Aron tog till hustru Amminadabs dotter Eliseba, syster till Nahson, och hon födde Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
24 Koras söner var Assir, Elkana och Abiasaf. Dessa var koraiternas släkter.
25 Eleasar, Arons son, tog en av Putiels döttrar till hustru, och hon födde Pinehas.
Dessa var huvudmännen för leviternas familjer efter deras släkter.
26 Det var till denne Aron och denne Mose som Herren hade sagt: "För ut Israels barn ur Egyptens land efter deras härskaror."27 Och det var dessa som talade med farao, kungen i Egypten, om att föra Israels barn ut ur Egypten.

Herrens befallning genom Mose och Aron

28 Och Herren talade till Mose i Egyptens land.29 Han sade till honom: "Jag är Herren. Tala till farao, kungen i Egypten, allt som jag talar till dig."30 Men Mose sade inför Herren: "Se, jag har oomskurna läppar. Hur skulle farao vilja lyssna på mig?"

Fotnoter
6:3Herren Se not till 1 Mos 2:4 .