× 
 Från
 Till
 Metod

 

Davids sista ord

Kapitel 23

1 Dessa är Davids sista ord.

Så säger David, Isais son,så säger den man
som blev högt upphöjd,Jakobs Guds smorde,Israels ljuvlige sångare:
2 Herrens Ande har talat
genom mig,hans ord är på min tunga.
3 Israels Gud har talat,Israels klippa har sagt till mig:"Den som regerar över människor i rättfärdighet,den som regerar i Guds fruktan,
4 han är lik morgonens ljusnär solen går upp,en morgon utan moln,då jorden grönskar
genom solsken efter regn."
5 Är det inte så med mitt hus
inför Gud?Han har slutit med mig
ett evigt förbund,i allt ordnat och tryggat.Ja, all min frälsningoch allt jag begärlåter han växa upp.
6 Men de onda
är alla lika bortkastade törnen,som man ej kan ta i med handen.
7 Den som rör vid demrustar sig med järn
och med spjutskaftDe måste brännas upp i eld
på stället.

Davids hjältar

8 Dessa är namnen på Davids hjältar: Joseb-Bassebet, en takemonit, den främste bland kämparna.* Han svängde sitt spjut över åttahundra slagna på en gång.
9 Efter honom kom Eleasar, son till Dodi, son till en ahoait. Han var en av de tre hjältar som var med David när de hånade filisteerna som hade samlats där till strid. Israels män drog sig då tillbaka,10 men Eleasar höll stånd och angrep filisteerna till dess att hans hand blev så trött att den satt som klistrad vid svärdet. Herren gav en stor seger den dagen. Och folket vände om efter Eleasar, men endast för att plundra.
11 Efter honom kom Samma, son till Age, en hararit. En gång hade filisteerna samlats i en skara vid en åker full med linsärter. Folket flydde för filisteerna,12 men Samma ställde sig mitt på åkern och försvarade den och slog filisteerna. Och Herren gav en stor seger.
13 En gång drog tre av de trettio främsta männen ner och kom vid skördetiden till David vid Adullams grotta, medan en skara filisteer hade slagit läger i Refaimdalen.14 David befann sig då på borgen, medan en filisteisk utpost fanns i Betlehem.15 David greps av begär och sade: "Om någon ändå ville ge mig vatten att dricka från brunnen vid Betlehems stadsport!"16 Då bröt sig de tre hjältarna igenom filisteernas läger och hämtade vatten ur brunnen vid Betlehems stadsport och tog det och bar det till David. Men han ville inte dricka det utan göt ut det för Herren.17 Han sade: " Herre, aldrig skulle jag göra detta! Skulle jag dricka de mäns blod, som gick ut med fara för sina liv?" Han ville därför inte dricka det.
Sådant hade de tre hjältarna gjort.
18 Abisaj, bror till Joab, Serujas son, var den främste av tre andra.* Han svängde sitt spjut över trehundra slagna och hade ett aktat namn bland de tre.19 Han var mer ansedd än någon annan av de tre och blev deras befälhavare. Men upp till de tre första nådde han inte.
20 Benaja, son till Jojada, från Kabseel, var en tapper man och gjorde många stordåd. Han dödade de två arielerna i Moab. Det var också han som steg ner och dödade lejonet i brunnen, en dag då det snöade.21 Han dödade också en mycket stor egyptisk man. Egyptiern hade ett spjut i handen, men Benaja gick ner mot honom med sin stav och ryckte spjutet ur egyptierns hand och dödade honom med hans eget spjut.22 Sådant gjorde Benaja, Jojadas son. Han hade ett aktat namn bland de tre hjältarna.23 Han var mer ansedd än någon av de trettio, men upp till de tre första nådde han inte. David satte honom över sin livvakt.
24 Till de trettio hörde: Asael, Joabs bror, Elhanan, Dodos son från Betlehem,25 haroditen Samma, haroditen Elika,26 peletiten Heles, tekoaiten Ira, Ickes son,27 anatotiten Abieser, husatiten Mebunnaj,28 ahoaiten Salmon, netofatiten Maharaj,29 netofatiten Heleb, Baanas son, Ittaj, Ribajs son, från Gibea i benjaminiternas stam,30 Benaja, en pirgatonit, Hiddaj från Gaas dalar,31 arabatiten Abi-Albon, barhumiten Asmavet,32 saalboniten Eljahba, Bene-Jasen, Jonatan,33 harariten Samma, arariten Ahiam, Sarars son,34 Elifelet, son till Ahasbaj, maakatitens son, giloniten Eliam, Ahitofels son,35 Hesro från Karmel, arabiten Paaraj,36 Jigal, Natans son, från Soba, gaditen Bani,37 ammoniten Selek, beerotiten Naharaj, vapenbärare åt Joab, Serujas son,38 jeteriten Ira, jeteriten Gareb,39 hetiten Uria.
Tillsammans utgjorde de trettiosju.

Fotnoter
23:8bland kämparna Andra handskrifter: "av de tre".
23:18tre andra Andra handskrifter: "de trettio".