× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels första folkräkning

Kapitel 1

1 Herren talade till Mose i Sinai öken, i uppenbarelsetältet, på första dagen i andra månaden av det andra året* efter deras uttåg ur Egyptens land. Han sade:2 "Räkna antalet av Israels barn, hela deras menighet efter deras släkter och familjer, med uppräkning av namnen på alla män, var person för sig,3 alla vapenföra i Israel som är tjugo år eller äldre. Du och Aron skall inmönstra dem efter deras häravdelningar.4 En man från varje stam skall vara med er, den som är huvudman för sin stams familjer.
5 Detta är namnen på de män som skall bistå er: Av Ruben: Elisur, Sedeurs son;6 av Simeon: Selumiel, Surisaddajs son;7 av Juda: Nahson, Amminadabs son;8 av Isaskar: Netanel, Suars son;9 av Sebulon: Eliab, Helons son;10 av Josefs barn: av Efraim: Elisama, Ammihuds son; av Manasse: Gamliel, Pedasurs son;11 av Benjamin: Abidan, Gideonis son;12 av Dan: Ahieser, Ammisaddajs son;13 av Aser: Pagiel, Okrans son;14 av Gad: Eljasaf, Deguels son;15 av Naftali: Ahira, Enans son."16 Dessa var utvalda från menigheten, de var ledare för sina fäders stammar, stamhövdingar i Israel.
17 Mose och Aron tog till sig dessa namngivna män.18 De samlade hela menigheten på första dagen i andra månaden, och folket blev infört i förteckningen efter sina släkter och familjer, var och en räknad, de som var tjugo år eller äldre, varje person för sig,19 allt så som Herren hade befallt Mose. Och han mönstrade dem i Sinai öken.
20 Avkomlingarna till Rubens, Israels förstföddes, söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, var och en räknad, var person för sig, samtliga vapenföra män som var tjugo år eller äldre,21 de som inmönstrades av Rubens stam, utgjorde 46 500.
22 Avkomlingarna till Simeons söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, så många som inmönstrades, var och en räknad, var person för sig, samtliga vapenföra män som var tjugo år eller äldre,23 de som inmönstrades av Simeons stam, utgjorde 59 300.
24 Avkomlingarna till Gads söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, var och en räknad, samtliga vapenföra som var tjugo år eller äldre,25 de som inmönstrades av Gads stam, utgjorde 45 650.
26 Avkomlingarna till Judas söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, var och en räknad, samtliga vapenföra som var tjugo år eller äldre,27 de som inmönstrades av Juda stam, utgjorde 74 600.
28 Avkomlingarna till Isaskars söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, var och en räknad, samtliga vapenföra som var tjugo år eller äldre,29 de som inmönstrades av Isaskars stam, utgjorde 54 400.
30 Avkomlingarna till Sebulons söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, var och en räknad, samtliga vapenföra som var tjugo år eller äldre,31 de som inmönstrades av Sebulons stam, utgjorde 57 400.
32 Avkomlingarna till Josefs söner:
Avkomlingarna till Efraims söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, var och en räknad, samtliga vapenföra som var tjugo år eller äldre,33 de som inmönstrades av Efraims stam, utgjorde 40 500.
34 Avkomlingarna till Manasses söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, var och en räknad, samtliga vapenföra som var tjugo år eller äldre,35 de som inmönstrades av Manasse stam, utgjorde 32 200.
36 Avkomlingarna till Benjamins söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, var och en räknad, samtliga vapenföra som var tjugo år eller äldre,37 de som inmönstrades av Benjamins stam, utgjorde 35 400.
38 Avkomlingarna till Dans söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, var och en räknad, samtliga vapenföra som var tjugo år eller äldre,39 de som inmönstrades av Dans stam, utgjorde 62 700.
40 Avkomlingarna till Asers söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, var och en räknad, samtliga vapenföra som var tjugo år eller äldre,41 de som inmönstrades av Asers stam, utgjorde 41 500.
42 Avkomlingarna till Naftalis söner, upptecknade efter sina släkter och familjer, var och en räknad, samtliga vapenföra som var tjugo år eller äldre,43 de som inmönstrades av Naftali stam, utgjorde 53 400.
44 Dessa var de inmönstrade, de som blev inmönstrade av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män som var och en företrädde sin stamfamilj.45 Och alla de av Israels barn som blev inmönstrade efter sina familjer, alla vapenföra i Israel som var tjugo år eller äldre,46 alla dessa inmönstrade utgjorde 603 550.47 Men leviterna i sin fädernestam blev inte inmönstrade med de övriga.48 Ty Herren hade sagt till Mose:49 Endast Levi stam skall du inte inmönstra, och du skall inte räkna deras antal med Israels barn,50 utan du skall förordna leviterna att förestå vittnesbördets tabernakel med alla dess redskap och tillbehör. De skall bära tabernaklet och alla dess redskap och göra tjänst vid det. Runt omkring tabernaklet skall de ha sitt läger.51 När tabernaklet skall bryta upp skall leviterna ta ner det, och när tabernaklet skall sättas upp skall leviterna sätta upp det. Om någon annan kommer nära det, skall han dödas.52 Israels barn skall resa sina tält var och en i sitt läger och var och en under sitt baner, efter sina häravdelningar.53 Men leviterna skall slå läger runt omkring vittnesbördets tabernakel, för att inte vrede skall drabba Israels barns menighet. Och leviterna skall ha ansvaret för vittnesbördets tabernakel och dess skötsel.
54 Israels barn gjorde så, de gjorde i allt som Herren hade befallt Mose.

Inledning till boken
Fjärde Moseboken - Numeri ("tal, antal"). Dess händelser äger rum under en tidrymd av trettioåtta år (1445-1406 f. Kr.) efter förbundet vid Sinai. Boken skildrar främst hur Israels knotande och otro fick Guds vrede att upptändas, så att hela den generation som gick ut från Egypten, inklusive Mose, gick under i öknen (Josua och Kaleb undantagna).

Fotnoter
1:1Sannolikt 1445 f. Kr.