× 
 Från
 Till
 Metod

 

Silvertrumpeterna

Kapitel 10

1 Herren talade till Mose. Han sade:2 "Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete skall du göra dem. Du skall använda dem när menigheten skall sammankallas och när lägren skall bryta upp.3 När man stöter i dem båda skall hela menigheten samlas hos dig vid ingången till uppenbarelsetältet.4 Men när man stöter endast i den ena, skall furstarna, huvudmännen för Israels ätter, samlas hos dig.5 När ni blåser en larmsignal, skall de läger som ligger österut bryta upp.6 Och när ni blåser larmsignal för andra gången, skall de läger som ligger söderut bryta upp. När lägren skall bryta upp skall man blåsa larmsignal.7 Men när församlingen skall sammankallas, skall ni inte blåsa larmsignal utan stöta i trumpeterna.
8 Det är Arons söner, prästerna, som skall blåsa i trumpeterna. Detta skall vara en evig stadga för er, släkte efter släkte.9 När ni i ert land drar ut till strid mot någon fiende som angriper er, skall ni blåsa larmsignal i trumpeterna. Då skall ni bli ihågkomna inför Herrens, er Guds, ansikte, och bli räddade från era fiender.10 Och i dagar av glädje, vid era högtider och nymånader, skall ni stöta i trumpeterna vid era brännoffer och gemenskapsoffer. De skall göra att ni blir ihågkomna inför er Gud. Jag är Herren, er Gud."

Uppbrott från Sinai

11 Andra året, i andra månaden, på tjugonde dagen, höjde sig molnskyn från vittnesbördets tabernakel.12 Då bröt Israels barn upp från Sinai öken och gick från plats till plats, och molnskyn stannade i öknen Paran.
13 När de nu första gången bröt upp efter Herrens befallning genom Mose,14 var det Juda barns läger under sitt baner som först bröt upp, häravdelning efter häravdelning. Anförare för denna här var Nahson, Amminadabs son.15 Och anförare för den här som utgjordes av Isaskars stam var Netanel, Suars son.16 Anförare för den här som utgjordes av Sebulons stam var Eliab, Helons son.
17 Sedan tabernaklet hade tagits ner, bröt Gersons och Meraris barn upp och bar tabernaklet.
18 Därefter bröt Rubens läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning. Anförare för denna här var Elisur, Sedeurs son.19 Anförare för den här som utgjordes av Simeons stam var Selumiel, Surisaddajs son.20 Anförare för den här som utgjordes av Gads stam var Eljasaf, Deguels son.
21 Sedan bröt kehatiterna upp, de bar de heliga föremålen. Och tabernaklet sattes upp innan de hann fram.
22 Därefter bröt Efraims läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning. Anförare för denna här var Elisama, Ammihuds son.23 Anförare för den här som utgjordes av Manasse stam var Gamliel, Pedasurs son.24 Och anförare för den här som utgjordes av Benjamins stam var Abidan, Gideonis son.
25 Därefter bröt Dans läger upp under sitt baner som en eftertrupp för alla läger, häravdelning efter häravdelning. Anförare för denna här var Ahieser, Ammisaddajs son.26 Anförare för den här som utgjordes av Asers stam var Pagiel, Okrans son.27 Och anförare för den här som utgjordes av Naftalis stam var Ahira, Enans son.
28 Detta var ordningen när Israels barn bröt upp, häravdelning efter häravdelning.

Midjaniten Hobab

29 Mose sade till Hobab, som var son till midjaniten Reguel, Moses svärfar: "Vi bryter nu upp och går till det land om vilket Herren har sagt: Jag skall ge det till er. Följ med oss, så skall vi göra gott mot dig, ty Herren har lovat Israel allt gott."30 Men han svarade honom: "Jag vill inte följa med, utan jag vill gå hem till mitt land och min släkt."31 Mose sade: "Nej, lämna oss inte. Du vet bäst var vi kan slå läger i öknen, du skall bli vårt öga.32 Om du följer med oss skall vi låta dig få del av det goda som Herren gör med oss."

Israel bryter upp

33 Och de bröt upp från Herrens berg och vandrade tre dagsresor. Herrens förbundsark gick framför dem de tre dagarna för att utse viloplats åt dem.34 Herrens molnsky svävade över dem om dagen, när de bröt upp från sin lägerplats.35 Och så ofta arken bröt upp, sade Mose:

"Stå upp, Herre!Låt dina fiender skingras,
låt dem som hatar dig
fly för ditt ansikte."

36 Och när den sattes ner, sade han:

"Vänd åter, Herre,till Israels ätters
många tusenden."