× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 24

1 När Bileam såg att det behagade Herren att välsigna Israel, gick han inte som förut bort och såg efter spåtecken, utan vände sig mot öknen.2 Och när Bileam höjde blicken, såg han Israel i sina läger efter sina stammar. Och Guds Ande kom över honom.3 Då framförde han detta budskap:

"Så säger Bileam, Beors son,så säger mannen
med det slutna ögat,*
4 så säger han som hör Guds ord,han som skådar syner
från den Allsmäktige,han som faller ner och får sina ögon öppnade
5 Hur sköna är inte dina tält, o Jakob,dina boningar, o Israel!
6 Likt dalar utbreder de sig,likt trädgårdar vid en ström,likt aloeträd planterade av Herren,likt cedrar vid vatten.
7 Vatten flödar ur hans ämbar,hans sådd blir rikligen vattnad.Större än Agag skall hans kung vara,upphöjt är hans kungadöme.
8 Gud förde honom ut ur Egypten.Hans styrka är som vildoxens.Han skall uppsluka hednafolken, hans fiender.Han skall krossa deras ben,med sina pilar genomborra dem.
9 Han har lagt sig ner,
han vilar som ett lejon,som en lejoninna,
vem vågar oroa honom?Välsignad är den som välsignar dig,förbannad är den som förbannar dig!"

10 Då upptändes Balaks vrede mot Bileam, och han slog ihop händerna. Han sade till Bileam: "Till att förbanna mina fiender kallade jag hit dig, men se, du har dessa tre gånger rikligt välsignat dem.11 Ge dig nu av hem igen! Jag sade att jag skulle bevisa dig stor ära, men se, Herren har förhindrat att du skulle bli ärad."12 Bileam svarade Balak: "Sade jag inte till sändebuden som du skickade till mig:13 Även om Balak skulle ge mig så mycket silver och guld som hans palats rymmer, kan jag ändå inte överträda Herrens befallning av egen vilja i vare sig gott eller ont. Vad Herren säger, det måste jag tala.

Bileams fjärde profetia

14 Se, jag går nu hem till mitt folk. Kom, jag vill varna dig för vad detta folk kommer att göra mot ditt folk i kommande dagar."15 Och han framförde detta budskap:

"Så säger Bileam, Beors son,så säger mannen med det slutna ögat,*
16 så säger han som hör Guds ordoch har kunskap från den Högste.Han skådar syner från den Allsmäktige,när han faller ner,och får sina ögon öppnade.
17 Jag ser honom, men inte nu,jag skådar honom, men inte nära.En stjärna träder fram ur Jakob,en spira höjer sig ur Israel.Den krossar Moabs tinningaroch slår ner alla söner till Set.
18 Han skall få till besittningEdom och Seir, sina fiender.Ja, Israel skall göra mäktiga ting.
19 Ur Jakob skall en härskare komma,och de överlevande skall han utrota ur staden."

20 Han fick se Amalek. Då framförde han detta budskap:

"Den förste bland hednafolken
är Amalek,
men slutet för honom
blir undergång."

21 Han fick se keniterna. Då framförde han detta budskap:

"Säker är din boning,lagt på klippan är ditt näste.
22 Likväl skall Kain utrotas,när Assur för dig bort
i fångenskap."

23 Och han framförde detta budskap:

"O, vem kan bli vid liv,när Gud låter detta ske?
24 Skepp skall komma
från kitteernas kust,de skall kuva Assur och kuva Eber.Men också de skall drabbas
av undergång."

25 Sedan stod Bileam upp och vände tillbaka hem. Också Balak for sin väg.

Fotnoter
24:3slutna ögat Annan översättning: "öppna ögat".
24:15slutna ögat Annan översättning: "öppna ögat".