× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den andra folkräkningen

Kapitel 26

1 Efter hemsökelsen sade Herren till Mose och till Eleasar, prästen Arons son:2 "Räkna antalet av Israels barn, hela menigheten, de män som är tjugo år eller äldre, efter deras familjer, alla i Israel som kan göra krigstjänst."3 Mose och prästen Eleasar talade då till dem på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko och sade:4 "Räkna dem som är tjugo år eller äldre," enligt vad Herren hade befallt Mose.
Dessa var de israeliter som drog ut ur Egyptens land:
5 Ruben var Israels förstfödde. Rubens barn var: Av Hanok hanokiternas släkt, av Pallu palluiternas släkt,6 av Hesron hesroniternas släkt, av Karmi karmiternas släkt.7 Dessa var rubeniternas släkter. De som inmönstrades utgjorde 43 730.8 Pallus söner var Eliab.
9 Eliabs söner var Nemuel, Datan och Abiram. Det var den Datan och den Abiram, båda ombud för menigheten, som satte sig upp mot Mose och Aron tillsammans med hopen kring Kora, när dessa satte sig upp mot Herren.10 Då öppnade jorden sitt gap och uppslukade dem tillsammans med Kora, och hans hop omkom genom att elden förtärde de 250 männen, och de blev ett varnande exempel.11 Men Koras söner omkom inte.
12 Simeons barn, efter deras släkter, var: Av Nemuel nemueliternas släkt, av Jamin jaminiternas släkt, av Jakin jakiniternas släkt,13 av Sera seraiternas släkt, av Saul sauliternas släkt.14 Dessa var simeoniternas släkter, 22 200.
15 Gads barn, efter deras släkter, var: Av Sefon sefoniternas släkt, av Haggi haggiternas släkt, av Suni suniternas släkt,16 av Osni osniternas släkt, av Eri eriternas släkt,17 av Arod aroditernas släkt, av Areli areliternas släkt.18 Dessa var Gads barns släkter, så många av dem som inmönstrades, 40 500.
19 Judas söner var Er och Onan, men Er och Onan dog i Kanaans land.20 Juda barn, efter deras släkter, var: Av Sela selaiternas släkt, av Peres peresiternas släkt, av Sera seraiternas släkt.21 Peres barn var: Av Hesron hesroniternas släkt, av Hamul hamuliternas släkt.22 Dessa var Juda släkter, så många av dem som inmönstrades, 76 500.
23 Isaskars barn, efter deras släkter, var: Av Tola tolaiternas släkt, av Puva puniternas släkt,24 av Jasub jasubiternas släkt, av Simron simroniternas släkt.25 Dessa var Isaskars släkter, så många av dem som inmönstrades, 64 300.
26 Sebulons barn, efter deras släkter, var: Av Sered serediternas släkt, av Elon eloniternas släkt, av Jaleel jaleeliternas släkt.27 Dessa var sebuloniternas släkter, så många av dem som inmönstrades, 60 500.
28 Josefs barn, efter deras släkter, var Manasse och Efraim.
29 Manasses barn var: Av Makir makiriternas släkt. Och Makir blev far till Gilead. Av Gilead kom gileaditernas släkt.
30 Dessa var Gileads barn: Av Ieser ieseriternas släkt, av Helek helekiternas släkt,31 av Asriel asrieliternas släkt, av Sikem sikemiternas släkt,32 av Semida semidaiternas släkt och av Hefer heferiternas släkt.
33 Men Selofhad, Hefers son, hade inga söner utan endast döttrar. Selofhads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.34 Dessa var Manasses släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde 52 700.
35 Dessa var Efraims barn, efter deras släkter: Av Sutela sutelaiternas släkt, av Beker bekeriternas släkt, av Tahan tahaniternas släkt.36 Sutelas barn var: Av Eran eraniternas släkt.37 Dessa var Efraims barns släkter, så många av dem som inmönstrades, 32 500.
Dessa var Josefs barn, efter deras släkter.
38 Benjamins barn, efter deras släkter, var: Av Bela belaiternas släkt, av Asbel asbeliternas släkt, av Ahiram ahiramiternas släkt,39 av Sefufam sufamiternas släkt, av Hufam hufamiternas släkt.40 Belas söner var Ard och Naaman. Arditernas släkt, av Naaman naamiternas släkt.41 Dessa var Benjamins barn, efter deras släkter, de av dem som inmönstrades utgjorde 45 600.
42 Dessa var Dans barn, efter deras släkter: Av Suham suhamiternas släkt. Dessa var Dans släkter efter deras släkter.43 Suhamiternas släkter, så många av dem som inmönstrades, utgjorde 64 400.
44 Asers barn, efter deras släkter, var: Av Jimna jimnaiternas släkt, av Jisvi jisviternas släkt, av Beria beriaiternas släkt.45 Av Berias barn: Av Heber heberiternas släkt, av Malkiel malkieliternas släkt.46 Asers dotter hette Sera.47 Dessa var Aser barns släkter, så många av dem som inmönstrades, 53 400.
48 Naftali barn, efter deras släkter, var: Av Jaseel jaseeliternas släkt, av Guni guniternas släkt,49 av Jeser jeseriternas släkt, av Sillem sillemiternas släkt.50 Dessa var Naftali släkter efter deras släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde 45 400.
51 Dessa var de av Israels barn som inmönstrades, 601 730.
52 Herren talade till Mose. Han sade:53 "Åt dessa skall landet utskiftas till arvedel, efter antalet namn.54 Åt en större stam skall du ge en större arvedel och åt en mindre stam en mindre arvedel. Varje stam skall få sin arvedel efter antalet av dem som inmönstrats.55 Men genom lottkastning skall landet utskiftas. Efter namnen på sina fädernestammar skall de få sina arvedelar.56 Efter lottens utslag skall varje stam, större eller mindre, få sin arvedel."
57 Dessa var de av Levi stam som inmönstrades efter sina släkter: Av Gerson gersoniternas släkt, av Kehat kehatiternas släkt, av Merari merariternas släkt.58 Dessa var leviternas släkter: libniternas släkt, hebroniternas släkt, mahliternas släkt, musiternas släkt, koraiternas släkt. Och Kehat blev far till Amram.59 Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten. Hon födde åt Amram: Aron, Mose och deras syster Mirjam.60 Åt Aron föddes Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.61 Men Nadab och Abihu dog, när de bar fram främmande eld inför Herrens ansikte.62 De av dem som inmönstrades utgjorde 23 000, alla av manligt kön, som var en månad gamla eller äldre. De hade inte blivit inmönstrade bland Israels barn, eftersom de inte hade fått någon arvedel bland Israels barn.
63 Dessa var de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när de mönstrade Israels barn på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko.64 Bland dessa fanns ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när de mönstrade Israels barn i Sinai öken,65 ty om dem hade Herren sagt: "De skall dö i öknen." Ingen fanns kvar av dem förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.