× 
 Från
 Till
 Metod

 

Det levitiska prästämbetet

Kapitel 3

1 Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid då Herren talade med Mose på Sinai berg.2 Arons söner hette Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar.3 Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade invigts till att vara präster.4 Men Nadab och Abihu dog inför Herrens ansikte, när de bar fram främmande eld inför Herren i Sinai öken, och de hade inga söner. Därför var Eleasar och Itamar präster under sin fader Aron.
5 Herren talade till Mose. Han sade:6 "Levi stam skall du föra hit och låta dem stå inför prästen Aron för att betjäna honom.7 De skall utföra vad som åligger honom och hela menigheten inför uppenbarelsetältet genom att göra tjänst vid tabernaklet.8 Och de skall ha vården om uppenbarelsetältets alla tillbehör och iaktta vad som åligger Israels barn genom att tjänstgöra vid tabernaklet.9 Du skall ge leviterna åt Aron och hans söner. De skall ges åt honom* som en gåva från Israels barn.10 Men Aron och hans söner skall du ålägga ansvaret för prästtjänsten. Om någon annan inkräktar på den, skall han dödas."
11 Herren sade till Mose:12 "Se, jag har själv bland Israels barn tagit ut leviterna i stället för alla förstfödda bland Israels barn, alla som öppnar moderlivet. Leviterna skall tillhöra mig,13 ty alla förstfödda tillhör mig. På den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land helgade jag åt mig allt förstfött i Israel, både bland människor och boskap. De tillhör mig. Jag är Herren."
14 Herren talade till Mose i Sinai öken. Han sade:15 "Mönstra Levi barn efter deras familjer och släkter. Alla av manligt kön som är en månad eller äldre skall du räkna."16 Mose inmönstrade dem enligt Herrens ord så som han hade blivit befalld.17 Och detta är Levis söner, de hette: Gerson, Kehat och Merari.18 Detta är namnen på Gersons söner efter sina släkter: Libni och Simei.19 Kehats söner efter sina släkter var Amram och Jishar, Hebron och Ussiel.20 Meraris söner efter sina släkter var Mahli och Musi. Dessa var leviternas släkter efter deras familjer.
21 Från Gerson härstammade libniternas släkt och simeiternas släkt. Dessa var gersoniternas släkter.22 De av dem som inmönstrades, sedan man räknat in alla av manligt kön som var en månad eller äldre, utgjorde 7 500.23 Gersoniternas släkter hade sitt läger bakom tabernaklet, västerut.24 Furste för gersoniternas stamfamilj var Eljasaf, Laels son.25 Gersons barn skulle vid uppenbarelsetältet ha vården om tabernaklet och tältet med dess överdrag, och om förhänget framför ingången till uppenbarelsetältet,26 om förgårdens omhängen och förhänget framför ingången till förgården som omgav tabernaklet och altaret, vidare om alla tältlinor, ja, allt arbete som hörde till detta.
27 Från Kehat härstammade amramiternas släkt, jishariternas släkt, hebroniternas släkt och ussieliternas släkt. Dessa var kehatiternas släkter.28 När man räknade alla av manligt kön som var en månad eller äldre utgjorde de 8 600. Dessa skulle ha vården om de heliga föremålen.29 Kehatiternas släkter hade sitt läger vid södra sidan av tabernaklet.30 Ledare för de kehatitiska släkternas stamfamilj var Elisafan, Ussiels son.31 De skulle ha vården om arken, bordet, ljusstaken, altarna och de tillbehör till de heliga föremålen som användes vid tjänsten, likaså om förhänget och allt arbetet med det.32 Men högste ledare för alla leviterna var Eleasar, prästen Arons son. Han hade tillsyn över dem som ansvarade för helgedomen och dess skötsel.
33 Från Merari härstammade mahliternas släkt och musiternas släkt. Dessa var merariternas släkter.34 De av dem som inmönstrades, sedan man räknat in alla av manligt kön som var en månad eller äldre, utgjorde 6 200.35 Ledare för de meraritiska släkternas stamfamilj var Suriel, Abihails son. De hade sitt läger vid norra sidan av tabernaklet.36 Och Meraris barn fick till uppgift att ha vården om brädorna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör - allt arbete med dessa föremål,37 likaså om stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, pluggar och linor.
38 Mitt för tabernaklet på framsidan, mitt för uppenbarelsetältet österut, hade Mose och Aron och hans söner sitt läger. På Israels barns vägnar var de ansvariga för vården av helgedomen. Men om någon främmande kom nära det heliga, skulle han dödas.
39 De inmönstrade leviterna, som Mose och Aron på Herrens befallning inmönstrade efter deras släkter, alla av manligt kön som var en månad eller äldre, utgjorde tillsammans 22 000.
40 Herren sade till Mose: "Mönstra alla förstfödda av manligt kön bland Israels barn, alla som är en månad eller äldre, och räkna antalet namn.41 Och tag ut åt mig leviterna - ty jag är Herren - i stället för alla förstfödda bland Israels barn, och leviternas boskap i stället för allt förstfött bland Israels barns boskap."
42 Mose mönstrade alla förstfödda bland Israels barn, så som Herren hade befallt honom.43 Och de förstfödda av manligt kön, varje namn räknat av de inmönstrade som var en månad eller äldre, utgjorde 22 273.
44 Och Herren sade till Mose:45 "Tag ut leviterna i stället för allt förstfött bland Israels barn och leviternas boskap i stället för deras boskap. Leviterna skall tillhöra mig. Jag är Herren.46 Men för att lösa de 273 personer av Israels barns förstfödda som överstiger leviternas antal,47 skall du ta fem siklar silver för varje person. Du skall ta upp dem efter helgedomssikelns vikt, sikeln räknad till tjugo gera.48 Dessa pengar skall du ge åt Aron och hans söner till lösen för de övertaliga bland dem."
49 Mose tog lösensumman från de övertaliga, när man räknade dem som var lösta genom leviterna.50 Av Israels barns förstfödda tog han emot pengarna, 1 365 siklar efter helgedomssikelns vikt.51 Och Mose gav lösensumman åt Aron och hans söner, efter Herrens ord och befallning till Mose.

Fotnoter
3:9honom Andra handskrifter: "mig".