× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels vandring från


Egypten till Moab

Kapitel 33

1 Detta är Israels barns lägerplatser, när de med sina härskaror drog ut ur Egyptens land, under ledning av Mose och Aron.2Herrens befallning upptecknade Mose de platser som de på sina vandringar bröt upp från. Detta var deras vandringar, efter de platser som de bröt upp från:3 De bröt upp från Raamses i första månaden, på femtonde dagen i första månaden. Dagen efter påskhögtiden drog Israels barn oförskräckt* ut inför ögonen på alla egyptier,4 medan egyptierna begravde alla som Herren hade slagit bland dem, alla förstfödda, när Herren höll dom över deras gudar.
5 Israels barn bröt upp från Raamses och slog läger i Suckot.6 De bröt upp från Suckot och slog läger i Etam, där öknen börjar.7 De bröt upp från Etam och vände tillbaka till Pi-Hahirot som ligger mitt emot Baal-Sefon, och slog läger framför Migdol.8 De bröt upp från Hahirot och gick mitt igenom havet in i öknen och vandrade tre dagsresor i Etams öken, och slog läger i Mara.9 De bröt upp från Mara och kom till Elim. I Elim fanns tolv vattenkällor och sjuttio palmträd, och de slog läger där.10 De bröt upp från Elim och slog läger vid Röda havet.11 De bröt upp från Röda havet och slog läger i öknen Sin.12 De bröt upp från öknen Sin och slog läger i Dofka.13 De bröt upp från Dofka och slog läger i Alus.14 De bröt upp från Alus och slog läger i Refidim, där det inte fanns vatten för folket att dricka.15 De bröt upp från Refidim och slog läger i Sinai öken.
16 De bröt upp från Sinai öken och slog läger i Kibrot-Hattaava.17 De bröt upp från Kibrot-Hattaava och slog läger i Haserot.18 De bröt upp från Haserot och slog läger i Ritma.19 De bröt upp från Ritma och slog läger i Rimmon-Peres.20 De bröt upp från Rimmon-Peres och slog läger i Libna.21 De bröt upp från Libna och slog läger i Rissa.22 De bröt upp från Rissa och slog läger i Kehelata.23 De bröt upp från Kehelata och slog läger vid berget Sefer.24 De bröt upp från berget Sefer och slog läger i Harada.25 De bröt upp från Harada och slog läger i Makhelot.26 De bröt upp från Makhelot och slog läger i Tahat.27 De bröt upp från Tahat och slog läger i Tera.28 De bröt upp från Tera och slog läger i Mitka.29 De bröt upp från Mitka och slog läger i Hasmona.30 De bröt upp från Hasmona och slog läger i Moserot.31 De bröt upp från Moserot och slog läger i Bene-Jaakan.32 De bröt upp från Bene-Jaakan och slog läger i Hor-Haggidgad.33 De bröt upp från Hor-Haggidgad och slog läger i Jotbata.34 De bröt upp från Jotbata och slog läger i Abrona.35 De bröt upp från Abrona och slog läger i Esjon-Geber.36 De bröt upp från Esjon-Geber och slog läger i öknen Sin, det vill säga Kadesh.37 De bröt upp från Kadesh och slog läger vid berget Hor på gränsen till Edoms land.
38Herrens befallning steg prästen Aron upp på berget Hor och dog där i det fyrtionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, i femte månaden, på första dagen i månaden.39 Aron var etthundra- tjugotre år gammal när han dog på berget Hor.
40 Kungen i Arad, kananeen, som bodde i Negev i Kanaans land, fick nu höra att Israels barn var på väg.
41 De bröt upp från berget Hor och slog läger i Salmona.42 De bröt upp från Salmona och slog läger i Punon.43 De bröt upp från Punon och slog läger i Obot.44 De bröt upp från Obot och slog läger i Ije-Haabarim vid Moabs gräns.45 De bröt upp från Ijim och slog läger i Dibon-Gad.46 De bröt upp från Dibon-Gad och slog läger i Almon-Diblatajma.47 De bröt upp från Almon-Diblatajma och slog läger vid Abarimbergen framför Nebo.48 De bröt upp från Abarimbergen och slog läger på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko.49 Deras läger vid Jordan sträckte sig från Bet-Hajesimot ända till Abel-Hassitim på Moabs hedar.

Anvisningar inför


Kanaans erövring

50 Herren talade till Mose på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko och sade:51 "Säg till Israels barn: När ni har gått över Jordan in i Kanaans land,52 skall ni driva bort landets alla inbyggare för er och förstöra alla deras bildstoder. Alla deras gjutna avgudabilder skall ni förstöra och alla deras offerhöjder skall ni ödelägga.53 Ni skall erövra landet och bosätta er där, ty jag har givit landet åt er till besittning.54 Ni skall utskifta landet åt er som arvedel genom lottkastning efter era släkter. Åt en större stam skall ni ge en större arvedel och åt en mindre stam en mindre arvedel. Var och en skall få sin del efter vad lotten bestämmer. Efter era fädernestammar skall ni utskifta landet mellan er.55 Men om ni inte driver bort landets inbyggare för er, då skall de som ni låter vara kvar bli törnen i era ögon och taggar i era sidor, och de skall tränga er i landet där ni bor.56 Och då skall jag göra med er så som jag hade tänkt göra med dem."

Fotnoter
33:3oförskräckt Ordagrant: "med upplyft hand".