× 
 Från
 Till
 Metod

 

Stamfurstarnas offergåvor

Kapitel 7

1 Mose hade nu satt upp tabernaklet och smort och helgat det med alla dess tillbehör. Likaså hade han satt upp altaret med alla dess tillbehör och smort och helgat dem.2 Och Israels ledare, huvudmännen för sina familjer, stamhövdingarna, de som stod i spetsen för de inmönstrade, bar fram sina offergåvor.3 Som sin offergåva förde de fram inför Herrens ansikte sex övertäckta vagnar och tolv oxar, en vagn för två ledare och en oxe för varje ledare, och de förde fram dem inför tabernaklet.
4 Och Herren sade till Mose:5 "Tag emot detta av dem och använd det till tjänsten vid uppen- barelsetältet. Och du skall ge det åt leviterna efter behoven i vars och ens tjänst."
6 Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna.7 Två vagnar och fyra oxar gav han åt Gersons barn efter behoven i deras tjänst.8 Fyra vagnar och åtta oxar gav han åt Meraris barn efter behoven i den tjänst de utförde under ledning av Itamar, prästen Arons son.9 Åt Kehats barn däremot gav han ingenting, ty de hade hand om de heliga föremålen som de skulle bära på axlarna.
10 Ledarna förde fram gåvor till altarets invigning den dag då det smordes. När ledarna förde fram dessa offergåvor inför altaret,11 sade Herren till Mose: "Låt ledarna, en i sänder, var och en på sin dag, föra fram sina offergåvor till altarets invigning."
12 Den som på första dagen förde fram sin offergåva var Nahson, Amminadabs son, av Juda stam.13 Hans offergåva var ett silverfat vars vikt var etthundratrettio siklar, en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,14 en guldskål om tio siklar, full med rökelse,15 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,16 en bock till syndoffer,17 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Nah- sons, Amminadabs sons, offergåva.
18 På andra dagen förde Netanel, Suars son, ledaren för Isaskar, fram sin gåva.19 Som sin offergåva förde han fram ett silverfat vars vikt var etthundratrettio siklar, en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedoms- sikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,20 en guldskål på tio siklar, full med rökelse,21 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,22 en bock till syndoffer23 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Netanels, Suars sons, offergåva.
24 På tredje dagen kom ledaren för Sebulons barn, Eliab, Helons son.25 Hans offergåva var ett silverfat med en vikt på etthundratrettio siklar, en silverskål på sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,26 en guldskål på tio siklar, full med rökelse,27 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,28 en bock till syndoffer29 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Eliabs, Helons sons, offergåva.
30 På fjärde dagen kom ledaren för Rubens barn, Elisur, Sedeurs son.31 Hans offergåva var ett silverfat vars vikt var etthundratrettio siklar, en silverskål på sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,32 en guldskål på tio siklar, full med rökelse,33 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,34 en bock till syndoffer35 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Elisurs, Sedeurs sons, offergåva.
36 På femte dagen kom ledaren för Simeons barn, Selumiel, Surisaddajs son.37 Hans offergåva var ett silverfat vars vikt var etthundratrettio siklar, en silverskål på sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,38 en guldskål på tio siklar, full med rökelse,39 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,40 en bock till syndoffer41 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Selumiels, Surisaddajs sons, offergåva.
42 På sjätte dagen kom ledaren för Gads barn, Eljasaf, Deguels son.43 Hans offergåva var ett silverfat vars vikt var etthundratrettio siklar, en silverskål på sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,44 en guldskål på tio siklar, full med rökelse,45 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,46 en bock till syndoffer47 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Eljasafs, Deguels sons, offergåva.
48 På sjunde dagen kom ledaren för Efraims barn, Elisama, Ammihuds son.49 Hans offergåva var ett silverfat vars vikt var etthundratrettio siklar, en silverskål på sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,50 en guldskål på tio siklar, full med rökelse,51 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,52 en bock till syndoffer53 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Elisamas, Ammihuds sons offergåva.
54 På åttonde dagen kom ledaren för Manasse barn, Gamliel, Pedasurs son.55 Hans offergåva var ett silverfat vars vikt var etthundratrettio siklar, en silverskål på sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,56 en guldskål på tio siklar, full med rökelse,57 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,58 en bock till syndoffer59 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Gamliels, Pedasurs sons, offergåva.
60 På nionde dagen kom ledaren för Benjamins barn, Abidan, Gideonis son.61 Hans offergåva var ett silverfat vars vikt var etthundratrettio siklar, en silverskål på sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,62 en guldskål på tio siklar, full med rökelse,63 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,64 en bock till syndoffer65 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Abidans, Gideonis sons, offergåva.
66 På tionde dagen kom ledaren för Dans barn, Ahieser, Ammisaddajs son.67 Hans offergåva var ett silverfat vars vikt var etthundratrettio siklar, en silverskål på sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,68 en guldskål på tio siklar, full med rökelse,69 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,70 en bock till syndoffer71 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Ahiesers, Ammisaddajs sons, offergåva.
72 På elfte dagen kom ledaren för Asers barn, Pagiel, Okrans son.73 Hans offergåva var ett silverfat vars vikt var etthundratrettio siklar, en silverskål på sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,74 en guldskål på tio siklar, full med rökelse,75 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,76 en bock till syndoffer77 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Pagiels, Okrans sons, offergåva.
78 På tolfte dagen kom ledaren för Naftali barn, Ahira, Enans son.79 Hans offergåva var ett silverfat vars vikt var etthundratrettio siklar, en silverskål på sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer,80 en guldskål på tio siklar, full med rökelse,81 vidare en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,82 en bock till syndoffer83 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Ahiras, Enans sons, offergåva.
84 Detta var vad Israels ledare skänkte till altarets invigning, när det blev smort: tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv guldskålar.85 Varje silverfat vägde etthundratrettio siklar och varje skål sjuttio siklar, så att silvret i kärlen vägde tillsammans tvåtusenfyrahundra siklar, efter helgedomssikelns vikt.
86 De tolv guldskålarna fulla av rökelse vägde var och en tio siklar, efter helgedomssikelns vikt, så att guldet i skålarna vägde sammanlagt etthundratjugo siklar.87 Antalet djur till brännoffer var tolv tjurar, tolv baggar, tolv årsgamla lamm med tillhörande matoffer, och tolv bockar till syndoffer.88 Antalet djur till gemenskapsoffer var tjugofyra tjurar, sextio baggar, sextio bockar och sextio årsgamla lamm. Detta var offergåvorna till altarets invigning, sedan det hade blivit smort.
89 När Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, mellan de två keruberna. Och han talade till honom.