× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om Moab

Kapitel 2

1 Så säger Herren:
För tre överträdelser av Moab,
ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:Han har ju förbränt benen
efter Edoms kung till kalk.
2 Jag skall sända en eld mot Moab,och den skall förtära
Keriots palats.Moab skall dö under stridslarm,under härskri vid basuners ljud.
3 Den som är domare
skall jag utrota ur landetoch alla furstarna skall jag dräpa tillsammans med honom,säger Herren.

Profetia om Juda

4 Så säger Herren:För tre överträdelser av Juda,
ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De har ju förkastat Herrens lagoch inte hållit hans stadgarutan låtit förleda sig
av sina lögngudarsom deras fäder hade följt.
5 Jag skall sända en eld mot Juda,och den skall förtära
Jerusalems palats.

Profetia om Israel

6 Så säger Herren:För tre överträdelser av Israel,
ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De säljer ju den rättfärdige
för pengaroch den fattige för ett par skor.
7 Ty de längtar efter att se stoft
på de hjälplösas huvudenoch kränker rätten för de ödmjuka.Far och son går till samma flickaför att vanhelga mitt heliga namn.
8 På kläder som tagits i pantsträcker de ut sig
vid varje altare,och bötfälldas vin dricker dei sin Guds hus.
9 Det var jag som förgjorde amoreerna för dem,ett folk så högrest som cedraroch så väldigt som ekar.Jag förgjorde deras frukt upptilloch deras rötter nertill.
10 Det var jag som förde er upp från Egyptens landoch som ledde er i öknen i fyrtio årför att ni skulle ta
amoreernas land i besittning.
11 Bland era söner
väckte jag upp profeter,bland era unga män nasirer.Är det inte så, ni Israels barn?säger Herren.
12 Men ni gav nasirerna vin
att dricka,och profeterna befallde ni:Profetera inte!
13 Se, jag skall pressa ner erså som en vagn pressar nernär den är fullastad med kärvar.
14 Då skall inte den snabbe
finna någon tillflyktsort,den starke
inte ha någon nytta av sin kraftoch hjälten
inte kunna rädda sitt liv.
15 Då kan bågskytten
inte hålla stånd,den snabbfotade
inte komma undanoch ryttaren inte rädda sitt liv.
16 Den modigaste bland hjältarnaskall på den dagen
fly undan naken,säger Herren.