× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels förödelse

Kapitel 9

1 Jag såg Herren stå vid altaret,
och han sade:Slå till pelarhuvudena
så att trösklarna bävar,och låt spillrorna falla över huvudet på alla som står där.Dem som är kvar
skall jag döda med svärd.Ingen av dem
skall kunna fly undan,ingen av dem skall kunna rädda sig.
2 Om de än bröt sig in i dödsriket,skulle min hand hämta dem därifrån.Om de än for upp till himlen,skulle jag störta dem ner därifrån.
3 Om de än gömde sig på toppen av Karmel,skulle jag där leta fram dem
och hämta dem ner.Om de än gömde sig utom synhåll för mig på havets botten,skulle jag där befalla ormen
att bita dem.
4 Om de än gick bort i fångenskap framför sina fiender,skulle jag befalla svärdet
att komma dit och dräpa dem.Ja, jag skall låta mitt öga
vila på demtill deras olycka
och inte till deras lycka.

5 Herren, Herren Sebaot är den som rör vid jorden,och den smälteroch alla dess invånare sörjer.Hela jorden höjer sig som Nilenoch sjunker åter
som Egyptens flod.
6 Det är han som bygger sin sal
i himlenoch har grundat sitt valv
över jorden.Han kallar på havets vattenoch sprider ut det
över jordens yta -Herren är hans namn.

7 Är ni inte i mina ögon
som nubierna,
ni Israels barn? säger Herren.Förde jag inte Israel upp ur Egyptens land,filisteerna från Kaftoroch arameerna från Kir?
8 Se, Herrens, Herrens ögonär emot detta syndiga rike,och jag skall utplåna det
från jordens yta.Ändå vill jag inte alldeles utplåna Jakobs hus,säger Herren.
9 Ty se, jag befalleratt Israels hus skall sållas
bland alla hednafolken,som om det siktades i ett såll.Inte det minsta korn
skall falla på jorden.
10 Alla syndare i mitt folk
skall dö för svärd,de som nu säger:"Oss skall olyckan inte
komma nära,över oss skall den inte komma."

Löfte om upprättelse

11 På den dagen skall jag resa uppDavids fallna hydda,mura igen dess sprickoroch resa upp det som är nerrivet.Jag skall bygga upp den
som i forna dagar,

12 så att de kan ta i besittningvad som är kvar av Edomoch av alla hednafolköver vilka mitt namn
har nämnts,säger Herren, han som gör detta.

13 Se, dagar skall komma,
säger Herren,
då plöjaren skall följa skördemannen i spårenoch druvtramparen såningsmannen,då bergen skall drypa av druvsaftoch alla höjder flöda över.

14 Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap.De skall bygga upp
sina ödelagda städeroch få bo i dem.De skall plantera vingårdaroch få dricka vinet från dem.De skall anlägga trädgårdaroch få äta deras frukt.

15 Jag skall plantera dem
i deras eget land.De skall inte mer ryckas upp
ur det landsom jag har givit dem,säger Herren, din Gud.