× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 13

1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror* till landsfursten Herodes,* samt Saulus.2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: "Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till."3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

På Cypern

4 Sedan de hade blivit utsända av den helige Ande, for de ner till Seleucia, och därifrån seglade de till Cypern.5 De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes* som medhjälpare.6 Sedan for de över hela ön ända till Pafos. Där träffade de på en jude som bedrev trolldom, en falsk profet vid namn Barjesus.7 Han höll till hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord.8 Men Elymas, trollkarlen - det är vad hans namn betyder - gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro.9 Saulus som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige Ande och spände ögonen i honom10 och sade: "Du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, skall du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar?11 Se, nu kommer Herrens hand över dig, och du skall bli blind en tid och inte kunna se solen." I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom, och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom.12 När landshövdingen såg det som hände, kom han till tro, slagen med häpnad över Herrens lära.

I Antiokia i Pisidien

13 Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Pafos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem.14 Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiokia i Pisidien. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig.15 Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa dem: "Bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det."16 Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sade: "Israelitiska män och ni som fruktar Gud, lyssna!17 Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder, och han tog hand om sitt folk,* när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån,18 och under fyrtio år bar han dem* i öknen.19 Han utrotade sju folk i Kanaan och gav deras land i arv åt sitt folk.20 Detta tog omkring fyrahundrafemtio år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid.21 Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av Benjamins stam, för en tid av fyrtio år.22 Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han skall utföra min vilja i allt.23 Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som Frälsare för Israel.24 Innan Jesus trädde fram, hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk.25 Och när Johannes stod vid slutet av sitt lopp, sade han: Det ni tror att jag är, det är jag inte. Men se, efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på.
26 Ni bröder, söner av Abrahams släkt, och ni andra som fruktar Gud, till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt.27 Ty Jerusalems invånare och deras ledare förstod inte vem han var. Genom sin dom har de uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat.28 Fast de inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden, krävde de att Pilatus skulle låta avrätta honom.29 Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet* och lade honom i en grav.30 Men Gud uppväckte honom från de döda,31 och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket.32 Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder,33 det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram, så som det är skrivet i andra psalmen: Du är min son, jag har i dag fött dig.*34 Och att han har uppväckt honom från de döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han sagt med dessa ord: Jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick.*35 Därför säger han också på ett annat ställe: Du skall inte låta din Helige se förgängelsen.*36 När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen.37 Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen.38 Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er,39 och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.40 Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er:Se, ni föraktare, häpna och gå under:
en gärning utför jag i era dagar,en gärning som ni aldrig kommer
att tro, när man berättar den för er".*

42 När de gick ut bad folket att de nästa sabbat skulle tala om detta för dem.43 Och då man skildes åt, följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd.
44 Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord.45 När judarna fick se allt folket, fylldes de av avund och hånade Paulus och sade emot honom när han predikade.46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: "Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.47 Ty så har Herren befallt oss: Jag har satt dig till ett ljus
för hedningarna,för att du skall bli till frälsning
intill jordens yttersta gräns."*

48 När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.49 Och Herrens ord spreds över hela området.
50 Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och de satte i gång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område.51 Då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium.52 Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande.

Fotnoter
13:1fosterbror var en hovtitel som innebar att han var en förtrogen vän med fursten Herodes Antipas alltifrån dennes ungdomstid.
13:1Herodes Se not till Matt 14:1 .
13:5Johannes Dvs Johannes Markus (12:25 ).
13:17tog hand om sitt folk Ordagrant: "lyfte upp sitt folk" (se v. 18).
13:18bar han dem Andra handskrifter: "hade han fördrag med sina barn."
13:29träet Dvs korsets trä.
13:33Ps 2:7 .
13:34Jes 55:3 .
13:35Ps 16:10 .
13:41Hab 1:5 .
13:47Jes 49:6 .