× 
 Från
 Till
 Metod

 

Paulus i Korint

Kapitel 18

1 Sedan lämnade Paulus Athen och kom till Korint.2 Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien, eftersom Klaudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus,3 och då han hade samma yrke som de, stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare.4 Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker.
5 När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien, var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias.6 Men de gick emot honom och hånade honom. Då skakade han sina kläder och sade till dem: "Ert blod skall komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna."7 Och han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som fruktade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan.8 Krispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes.9 En natt sade Herren i en syn till Paulus: "Var inte rädd, utan tala och tig inte!10 Jag är med dig, och ingen skall angripa dig och göra dig något ont, ty jag har mycket folk här i staden."11 Och han stannade där i ett år och sex månader och undervisade dem i Guds ord.

Paulus inför Gallios domstol

12 När Gallio var landshövding i Akaja, gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol13 och sade: "Den här mannen förleder folk att dyrka Gud i strid mot lagen."14 Just som Paulus skulle ta till orda, sade Gallio till judarna: "Om det vore fråga om något brott eller något illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål, ni judar.15 Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni själva avgöra saken. I sådana tvister vill jag inte vara domare."16 Och han drev bort dem från domstolen.17 Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom framför domarsätet, utan att Gallio brydde sig om det.

Tillbaka till Antiokia

18 Paulus stannade i Korint ännu någon tid. Därefter tog han avsked av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priskilla och Akvila, sedan han i Kenkrea hade låtit raka sitt huvud. Han hade nämligen avlagt ett löfte.*
19 De kom till Efesus, och där lämnade han dem. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna.20 De bad honom stanna längre, men han avböjde21 och tog avsked och sade: "Jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill." Sedan avseglade han från Efesus.22 När han kom till Cesarea, gick han upp och hälsade på församlingen och for därefter ner till Antiokia.

PAULUS TREDJE MISSIONSRESA (18:23-21:16)

Apollos

23 Här uppehöll sig Paulus någon tid. Sedan bröt han upp och for först genom Galatien och sedan genom Frygien, och han styrkte alla lärjungarna.24 Till Efesus kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man och mycket kunnig i Skriften.25 Han hade fått undervisning om Herrens väg* och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop.26 Han började också frimodigt predika i synagogan. Priskilla och Akvila hörde honom, och de tog sig an honom och förklarade grundligare Guds väg för honom.27 När Apollos sedan ville fara över till Akaja, skrev bröderna till lärjungarna och uppmanade dem att ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro.28 Ty han motbevisade eftertryckligt judarna, när han utifrån Skrifterna offentligt bevisade att Jesus är Messias.

Fotnoter
18:18ett löfte Troligen ett nasirlöfte. En nasir var en person som för någon tid hade invigt sig åt Gud och låtit håret växa. Vid nasirtidens slut rakades huvudet och offer frambars.
18:25Herrens väg Se not till 9:2 .