× 
 Från
 Till
 Metod

 

Barn och föräldrar

Kapitel 6

1 Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt.2 Hedra din far och mor.* Detta är det första bud som har ett löfte:3 för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden.4 Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.

Slavar och herrar

5 Ni slavar, lyd era jordiska herrar, visa dem respekt och vördnad av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus.6 Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja.7 Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor.8 Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri.9 Och ni herrar, handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samme Herre i himlen som ni, och han gör inte skillnad på människor.

Den andliga vapenrustningen

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.19 Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.20 För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.

Avslutning

21 För att också ni skall få veta hur jag har det och vad jag gör, kommer Tykikus, vår käre broder och trogne tjänare i Herren, att underrätta er om allt.22 Jag sänder honom till er just för att ni skall få veta hur det är med oss och för att han skall uppmuntra era hjärtan.23 Frid vare med bröderna och kärlek och tro från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.24 Nåd och oförgängligt liv vare med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus.

Fotnoter
6:2-32 Mos 20:12 .