× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gud har talat genom Sonen

Kapitel 1

1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Sonen är större än änglarna

4 Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras.5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt:
Du är min Son,
jag har i dag fött dig
?Eller:
Jag skall vara hans Fader,
och han skall vara min Son
?*

6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också:
Alla Guds änglar
skall tillbe honom.*
7 Om änglarna säger han:
Han gör sina änglar till vindar
och sina tjänare till eldslågor.*
8 Men om Sonen säger han:
Gud, din tron står
i evigheters evighet,och rättens spira
är ditt rikes spira.*
Du älskar rättfärdighet
och hatar orättfärdighet.Därför, Gud, har din Gud
smort dig med glädjens oljamer än dina medbröder.
10 Och:
Du, Herre, har i begynnelsen
lagt jordens grund,och himlarna är dina händers verk.*
De skall gå under, men du förblir.
De skall alla nötas utsom en klädnad.
Som en mantel
skall du rulla ihop dem,och som en klädnad
skall de bytas ut.Men du är densamme,
och dina år har inget slut.
13 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt:
Sätt dig på min högra sida,
tills jag har lagt dina fiendersom en fotpall under dina fötter.**
14 Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?

Inledning till boken
Brevets författare är okänd. Däremot vet vi att det är skrivet av en apostlalärjunge (2:3) och riktat till omvända judar. Brevets avsikt är nämligen att visa att det gamla förbundets prästtjänst, tempeltjänst och offer är avlösta av Kristi offer "en gång för alla" (7:27). Att brevet skrevs före templets förstöring år 70 e. Kr. framgår av 5:1, 8:4, 9:6, 10:1f.

Fotnoter
1:52 Sam 7:14 , Ps 2:7 .
1:65 Mos 32:43 , Ps 97:7 .
1:7Ps 104:4 .
1:8-9Ps 45:7f .
1:10-12Ps 102:26f .
1:13Ps 110:1 .
1:13som en fotpall under dina fötter Se not till Luk 20:43 .