× 
 Från
 Till
 Metod

 

Maning till uthållighet

Kapitel 12

1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.3 Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.
4 Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden.5 Ni har glömt den uppmaning ni får som söner:
Min son, förakta inte Herrens tuktan
och tappa inte modet,när du tuktas av honom.*
Ty den Herren älskar tuktar han,
och han agar var sonsom han har kär.
7 Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far?8 Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner.9 Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva?10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet.11 För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.
12 Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän.13 Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad.14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas.16 Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt.*17 Ni vet att han avvisades, när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak* såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig, fastän Esau under tårar sökte få välsignelsen.
18 Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm,19 inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer.20 Ty de uthärdade inte befallningen: Även om det är ett djur som rör vid berget, skall det stenas.*21 Så förfärande var synen att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver.*22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen.24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet* som talar starkare än Abels blod.
25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen.26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka.*27 Orden "än en gång" visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå.28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Fotnoter
12:5-6Ords 3:11f .
12:16förstfödslorätt Den gav en privilegierad ställning åt den äldste sonen, som vid faderns död blev familjens överhuvud.
12:17IsakEsau I stället för namnen har grekiskan i båda fallen ordet "han". Subjektsväxling är i grekiskan mycket vanlig. Vad som är subjekt markeras av verbets innehåll, varför oklarhet inte behöver uppstå.
12:202 Mos 19:12f .
12:215 Mos 9:19 .
12:24det renande blodet Ordagrant: "bestänkelseblodet".
12:26Hagg 2:7f .