× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens svärd

Kapitel 21

1 Herrens ord kom till mig. Han sade:2 "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land.3 Säg till Israels land: Så säger Herren: Se, jag är emot dig och skall dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig.4 Eftersom jag skall utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, skall mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr.5 Alla skall veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det skall inte föras in igen.6 Men du, männniskobarn, skall sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta skall du sucka inför deras ögon.7 När de frågar dig: Varför suckar du?, skall du svara: På grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan skall förfäras och alla händer sjunka ner. Alla skall tappa modet och alla knän bli som vatten. Se, det kommer, ja, det skall ske! säger Herren, Herren."
8 Herrens ord kom till mig. Han sade:9 "Du människobarn, profetera och säg: Så säger Herren: Säg:

Ett svärd, ett svärd har slipats
och rengjorts.
10 Det har slipats för att slakta.Det har rengjorts för att blixtra.Eller skall vi glädja oss?Min sons spira*
föraktar allt som är av trä.
11 Han har lämnat det till polering,till att gripas med handen.Svärdet har slipats,det har rengjortsför att sättas i en dråpares hand.

12 Ropa och jämra dig,
du människobarn,
ty det drabbar mitt folk,det drabbar alla Israels furstar.Tillsammans med mitt folk
offras de åt svärdet,slå dig därför för ditt bröst.
13 Se, prövning kommer
och vem drabbasom inte den föraktande spiran?Den skall inte bestå,
säger Herren, Herren.

14 Men du, människobarn,
profetera och slå ihop dina händer.
Må svärdet slå två gånger, ja, tre,ett svärd som dödar.Det är ett svärd
som fäller den störste,som angriper dem från alla håll.
15 För att deras hjärtan
skall smälta av ångestoch många falla,sätter jag i deras portarsvärdet som hugger ner.O, det är gjort för att flamma som en blixt,det är draget för att slakta!
16 Hugg med all kraft åt höger, måtta åt vänster,vart än din egg är bestämd.
17 Också jag skall slå ihop
mina händeroch släcka min vrede.Jag, Herren, har talat."

Den babyloniske kungens svärd

18 Herrens ord kom till mig:19 "Du människobarn, märk ut åt dig två vägar, som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare och sätt ut den på den plats där vägen till staden börjar.20 Märk ut den väg som svärdet skall gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem.21 Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Han skakar pilarna, han rådfrågar sina husgudar, han ser på levern.22 I sin högra hand får han då ut lotten "Jerusalem". Där skall han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur.23 Men detta tycks dem vara en falsk spådom. De har ju svurit eder. Men han skall påminna dem om deras missgärning och ta dem till fånga.
24 Därför säger Herren, Herren så: Eftersom ni väcker upp minnet av er missgärning, så att era överträdelser har blivit uppenbara och er synd visar sig i allt vad ni gör, eftersom minnet av er har blivit uppväckt, därför skall ni komma att gripas med våld.25 Och du dödligt sårade, ogudaktige furste över Israel, din dag kommer då din missgärning har nått sin gräns.26 Så säger Herren, Herren: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan! Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt skall upphöjas, och det som är högt skall förödmjukas.27 Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det skall inte vara någonting, förrän han som det rätteligen tillhör* kommer. Honom skall jag ge det.

Svärdet mot Ammons folk

28 Du människobarn, profetera och säg: Så säger Herren, Herren om Ammons barn och om deras hånfulla ord:

Ett svärd, ett svärd är draget,slipat för att slakta,för att förgöra, för att blixtra.
29 Genom att skåda
falska profetsyner om dig,genom att spå lögner om dig,skall du sättas
på de slagnas halsar,på ogudaktiga
vilkas dag har kommit,tiden då missgärningen
har nått sin gräns.
30 Stick svärdet i skidan igen.På den plats där du blev skapad,i det land
som du härstammar från,skall jag döma dig.
31 Jag skall utgjuta min vrede
över digoch blåsa min förbittrings eld
mot dig.Jag skall överlämna dig
åt vilda människor,som är mästare på att fördärva.
32 Du skall bli till mat åt elden,ditt blod skall flyta i landet.Ingen skall mer tänka på dig,ty jag, Herren, har talat."

Fotnoter
21:10Min sons spira Annan översättning: "Kungen över Guds folk".
21:27han som det rätteligen tillhör Messias, den rätte konungen. Jfr 1 Mos 49:10 .