× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens anklagelser mot Israel

Kapitel 4

1 Hör Herrens ord,
ni Israels barn!
Ty Herren går till rätta
med dem som bor i landet,eftersom ingen sanning
och ingen kärlekoch ingen kunskap om Gud
finns i landet.
2 Man svär och ljuger,mördar och stjäl
och begår äktenskapsbrott.Man far våldsamt fram,och blodsdåd följer på blodsdåd.
3 Därför sörjer landet,och allt som lever där tynar bort,både djuren på markenoch fåglarna under himlen,till och med fiskarna i havet förgås.

4 Ingen skall anklaga eller
gå till rätta med någon annan.
Ditt folk liknar dem
som anklagar en präst.
5 Du skall komma på fall om dagen,också profeten
skall komma på falltillsammans med dig om natten.Också din mor skall jag förgöra.
6 Mitt folk går underi brist på kunskap.Eftersom du har förkastat kunskap,skall också jag förkasta dig,så att du inte längre är min präst.Du glömde din Guds undervisning,därför skall också jag glömma dina barn.
7 Ju fler de blev, desto mer syndade de mot mig,därför skall jag förvandla deras ära till skam.
8 De lever av mitt folks syndoch längtar efter folkets missgärning.
9 Därför skall det gå prästen
och folket lika.Jag skall straffa dem
för deras vägar,och för deras gärningar
skall jag vedergälla dem.
10 De skall äta men inte bli mätta,bedriva otukt men inte föröka sig,ty de har upphört
att hålla sig till Herren.
11 Otukt och vin, gammalt eller nytt, tar bort förståndet.

12 Mitt folk frågar sin avgudabild av trä till rådsoch hämtar svar från sin stav,ty en otuktsande
har fört dem vilse,så att de bedriver otukt
och överger sin Gud.
13 På bergens toppar offrar de,och på höjderna
tänder de rökelseunder ekar, popplar och terebinter,eftersom skuggan där
är så behaglig.Så blir era döttrar skökoroch era sonhustrur äktenskapsbryterskor.
14 Jag kan inte straffa era döttrarför att de är skökoreller era sonhustrurför att de är äktenskapsbryterskor,ty männen går själva avsides
med hororoch offrar med tempelskökor.Och folket, som ingenting förstår, går under.

15 Om du, Israel, vill bedriva otukt,så låt inte Juda dra på sig skuld.Kom inte till Gilgal,gå inte upp till Bet-Avenoch svär inte:
"Så sant Herren lever."
16 Som en bångstyrig kviga spjärnar Israel emot.Hur skall då Herren
kunna föra dem i betsom lamm på en stor äng?
17 Efraim står i förbund med avgudar- låt honom vara!
18 Deras dryckenskap är omåttlig,hejdlöst bedriver de sin otukt.Landets sköldar* älskar
skamliga ting.
19 Men en stormvind skall fatta dem med sina vingar,och de skall komma på skam
med sina offer.

Fotnoter
4:18Landets sköldar Dvs de styrande i landet.