× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 1

1 Jeremias ord.
Jeremia, Hilkias son, var en av prästerna i Anatot i Benjamins land.2 Herrens ord kom till honom i Juda kung Josias, Amons sons, trettonde regeringsår3 och sedan i Josias son Jojakims, Juda kungs, tid, ända till slutet av Josias son Sidkias, Juda kungs, elfte regeringsår,* då Jerusalems invånare i femte månaden fördes bort i fångenskap.

Jeremias kallelse

4 Herrens ord kom till mig. Han sade:5 "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken."6 Men jag svarade: "O, Herre, Herre! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung."7 Då sade Herren till mig: "Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig.8 Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren."9 Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun.10 Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera."

Två syner

11 Herrens ord kom till mig. Han sade: "Vad ser du, Jeremia?" Jag svarade: "Jag ser en gren av ett mandelträd."12 Herren sade till mig: "Du har sett rätt. Jag skall vaka* över mitt ord för att fullgöra det."
13 Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sade: "Vad ser du?" Jag svarade: "Jag ser en sjudande gryta. Den lutar hitåt norrifrån."14 Herren sade till mig: "Från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet.15 Se, jag skall kalla på alla stammar i rikena norrut, säger Herren. De skall komma och sätta upp var och en sin tron vid ingången till Jerusalems portar och vid dess murar runt omkring och vid alla Juda städer.16 Jag skall avkunna mina domar mot dem för all deras ondska, därför att de har övergivit mig och tänt rökelse åt andra gudar och tillbett sina händers verk.
17 Fäst upp dina kläder! Stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förskräckt för dem, så att jag inte låter något förskräckligt hända dig inför dem.18 Se, jag gör dig i dag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Juda kungar, dess furstar och präster och mot folket i landet.19 De skall strida mot dig, men inte bli dig övermäktiga. Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig."

Inledning till boken
Jeremia kallades av Gud år 627 f. Kr. och verkade under de fem sista kungarna i Juda rike till år 586 f. Kr. Han var samtida med profeterna Sefanja, Nahum, Habackuk och senare Hesekiel och Daniel. På världsscenen under Jeremias tid besegrades stormakterna Assyrien (612 f. Kr.) och Egypten (605 f. Kr.) av Babylonien, som blev ny stormakt, under vilken Juda blev lydrike.Trots stark medkänsla med det trolösa judafolket fick Jeremia under sin profettid lida mycket av folket och de falska profeterna som inte kunde uthärda hans doms- och omvändelseförkunnelse. Slutet kom 586 f. Kr. då Jerusalem förstördes och folket bortfördes till Babylonien, allt i enlighet med Jeremias profetior. Men profetiorna om en "rättfärdig telning" (23:5) och "ett nytt förbund" (kap 31-33) ger hopp i mörkret.

Fotnoter
1:2-3Josias "trettonde regeringsår" var 627 f. Kr. och Sidkias "elfte regeringsår" var 586 f. Kr.
1:11-12mandelträdvaka Mandelträd heter på hebreiska "shakéd", och vaka "shoked".