× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels kommande frälsning

Kapitel 31

1 På den tiden, säger Herren, skall jag vara Gud för alla Israels släkter, och de skall vara mitt folk.

2 Så säger Herren:Det folk som kommer undan svärdetfinner nåd i öknen.Israel får gå dit
där jag ger det ro.
3 Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig:"Med evig kärlek
har jag älskat dig,därför låter jag min nåd
förbliva över dig.
4 Än en gång skall jag upprätta dig,så att du blir upprättad,
du jungfru Israel.Än en gång skall du ta upp
din tamburinoch dra ut i dans bland dem
som är glada.
5 Än en gång skall du
plantera vingårdarpå Samariens berg,och de som planterar
skall själva njuta av frukten.
6 Ty en dag kommerdå väktare skall ropa
på Efraims berg:Kom, låt oss dra upp till Sion,upp till Herren, vår Gud."

7 Ty så säger Herren:Jubla i glädje över Jakob,höj fröjderop över honomsom är den främste bland folken.Brist ut i lovsång och säg:"Fräls, Herre, ditt folk,de som finns kvar av Israel."
8 Se, jag skall föra dem
från landet i norroch samla dem
från jordens yttersta hörn,bland dem både blinda och halta,både havande kvinnor
och barnaföderskor.I en stor skara
skall de komma tillbaka hit.
9 Gråtande skall de komma,men jag skall leda demdär de går bedjande fram.Jag skall föra dem
till vattenbäckarpå en jämn väg
där de inte skall stappla.Ty jag är en fader för Israel,och Efraim är min förstfödde son.

10 Hör Herrens ord, ni hednafolk,och förkunna det
i kustländerna i fjärran.Säg: Han som skingrade Israelskall också samla detoch bevara det som en herde bevarar sin hjord.
11 Ty Herren skall befria Jakoboch friköpa honom från den som är starkare än han.
12 De skall komma och jubla
på Sions höjdoch strömma likt en flod
till Herrens goda,till säd, vin och oljaoch till unga får och oxar.Deras själ skall vara
som en vattenrik trädgård,och de skall inte sörja mer.
13 Då skall unga kvinnor
dansa och vara glada,unga och gamla skall glädja sig tillsammans.Jag skall förvandla deras sorg
till glädjeoch trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse.
14 Prästerna skall jag mätta
med utsökta rätteroch mitt folk skall mättas
av mitt goda,säger Herren.

Guds barmhärtighet mot Israel

15 Så säger Herren:Ett rop hörs i Rama,klagan och bitter gråt.Det är Rakel som gråter
över sina barn,hon vill inte låta trösta sig,eftersom hennes barn
inte mer finns till.
16 Men så säger Herren:Sluta med din högljudda gråt,låt inte dina ögon fälla tårar.Ty ditt verk skall få sin lön, säger Herren,och de skall vända tillbaka
från sina fienders land.
17 Det finns hopp för din framtid,säger Herren.Dina barn skall vända tillbaka
till sitt land.

18 Jag har hört hur Efraim klagar:"Du har tuktat mig,jag har blivit tuktad
som en otämd kalv.Omvänd mig, så blir jag omvänd!Ty du är Herren, min Gud.
19 Ty sedan jag har vänt omkänner jag ånger,och sedan jag har besinnat migslår jag mig på höften.*Jag både blygs och skämsdå jag nu bär min ungdoms förnedring."

20 Är inte Efraim en dyrbar son
för mig,
är han inte mitt älsklingsbarn?Ju mer jag går till rätta
med honom,desto mer tänker jag på honom.Därför ömmar mitt hjärta
för honom.Jag måste förbarma mig
över honom,säger Herren.

21 Sätt upp vägmärken åt dig,skaffa dig vägvisare!Ge akt på vägen,på stigen där du vandrade.Vänd tillbaka, du jungfru Israel,vänd tillbaka
till dessa dina städer.
22 Hur länge skall du irra hit och dit,du trolösa dotter?Herren vill skapa något nytt
på jorden:En kvinna skall omsluta
en mäktig man.
23 Så säger Herren Sebaot,
Israels Gud:När jag på nytt har gjort slut på
fångenskapen för Juda land
och dess städer,skall man ännu en gång säga
detta ord:" Herren välsigne dig,
du rättfärdighetens boning,du heliga berg."
24 Och Juda folk med alla sina städer skall bo där tillsammans,jordbrukare såväl som vandrande herdar.
25 Ty jag skall stärka trötta själar,och alla utsvultna själar
skall jag mätta.

26 Vid detta vaknade jag och såg mig om, och min sömn hade varit ljuvlig.
27 Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall beså Israels land och Juda land med säd av människor och med säd av djur.28 Och liksom jag har vakat över dem för att rycka upp, bryta ner, fördärva, förgöra och skada, skall jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger Herren.29 På den tiden skall man inte mer säga: "Fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma av dem."30 Nej, var och en skall dö genom sin egen missgärning. Den som äter sura druvor får själv ömma tänder.

Det nya förbundet

31 Se, dagar skall komma,
säger Herren,då jag skall sluta ett nytt förbundmed Israels hus
och med Juda hus,
32 inte ett sådant förbund
som jag slöt med deras fäderden dag då jag tog dem
vid handenoch förde dem ut ur
Egyptens land -det förbund med mig som de brötfastän jag var deras rätte herre -säger Herren.
33 Nej, detta är det förbundsom jag efter denna tid
skall sluta med Israels hus,säger Herren:Jag skall lägga min lag
i deras inreoch skriva den i deras hjärtan.Jag skall vara deras Gudoch de skall vara mitt folk.

34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra,ingen sin broder och säga:"Lär känna Herren!"Ty alla skall känna migfrån den minste bland dem
till den störste,säger Herren.Ty jag skall förlåta
deras missgärningaroch deras synder
skall jag inte mer komma ihåg.

35 Så säger Herren,han som har satt solen
till att lysa om dagenoch månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång,han som rör upp havet
så att dess böljor brusar,Herren Sebaot är hans namn:

36 Om denna ordning
inte längre består inför mig,säger Herren,först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folkinför mig för alltid.

37 Så säger Herren:Om himlen därovan kan mätasoch jordens grundvalar där nere kan utforskas,först då skall jag förkasta
hela Israels släkteför allt vad de har gjort,säger Herren.

38 Se, dagar skall komma, säger Herren, då staden skall bli uppbyggd åt Herren, från Hananeltornet till Hörnporten.
39 Och mätsnöret skall vidare dras rätt fram mot Garebshöjden och skall sedan vändas mot Goa.40 Hela dalen där man lagt lik och aska och alla fälten ner till Kidrondalen och till hörnet vid Hästporten österut skall vara helgade åt Herren. Aldrig mer skall staden raseras eller förstöras.

Fotnoter
31:19slår jag mig på höften av sorg och smärta.