× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 4

1 Om du vill vända tillbaka,
Israel, säger Herren,
vänd då om till mig.Om du avlägsnar dina
avskyvärda gudar
från min åsynskall du slippa irra omkring
som flykting.
2 Du skall svära i sanning,
rätt och rättfärdighet:"Så sant Herren lever",och då skall hednafolken välsigna sig i honomoch ha sin berömmelse i honom.

3 Så säger Herrentill Juda män och till Jerusalem:Bryt er ny mark!Så inte bland törnen.
4 Omskär er för Herren,avlägsna ert hjärtas förhud,ni Juda män
och ni Jerusalems invånare.Annars skall min vrede bryta fram som en eldför era onda gärningars skull,och den skall brinna så
att ingen kan släcka den.

Kommande dom

5 Förkunna i Juda,kungör och ropa ut i Jerusalem,ja, blås i hornet i landet,ropa med hög röst och säg:"Låt oss samlas och gå in
i de befästa städerna!"
6 Res upp ett baner
i riktning mot Sion,Sök skydd, stanna inte!Ty jag skall låta olyckan komma från norrmed stor förödelse.
7 Ett lejon kommer fram
ur sitt snår,en folkfördärvare bryter upp.Han går ut ur sin boningför att göra ditt land
till en ödemark.Då läggs dina städer i ruiner,så att ingen kan bo där.
8 Kläd er därför i säcktyg,klaga och jämra er,Ty Herrens brinnande vrede
har inte vänt sig bort från oss.

9 På den dagen, säger Herren,skall kungen och furstarna förlora modet,prästerna bli förfäradeoch profeterna vara bestörta.

10 Men jag sade: O, Herre, Herre, hur svårt bedrog du inte detta folk och Jerusalem när du sade: "Det skall gå er väl." Svärdet är ju nära att ta våra liv!
11 På den tiden skall det sägas till detta folk och till Jerusalem: En brännhet vind från de kala höjderna i öknen sveper mot dottern mitt folk, inte för att kasta säd eller rensa korn.12 Nej, en starkare vind än så skall jag låta komma. Nu skall också jag gå till rätta med dem!

13 Se, som ett moln stiger han upp,som en stormvind
är hans vagnar.Snabbare än örnar är hans hästar.Ve oss, vi är förlorade!
14 Tvätta bort ondskan
från ditt hjärta, Jerusalem,så att du blir räddad!Hur länge skall onda tankar
bo i ditt bröst?

15 Från Dan hörs en röst ropa,från Efraims berg
en som bådar olycka.
16 Kungör för folken,
tala om för Jerusalem:En belägringshär kommer
från fjärran landoch höjer sitt rop mot Juda städer.
17 Som väktare kring ett åkerfältomringar de henne,ty mot mig
har hon varit upprorisk,säger Herren.
18 Din vandel och dina gärningarvållar dig detta.Din ondska gör att det blir
så bittert,att plågan träffar dig
ända in i hjärtat.

19 O, mitt inre, mitt inre!Jag vrider mig av smärta
i mitt hjärtas djup.Mitt hjärta klagar i mig,jag kan inte tiga,ty ljud av horn har min själ hört, och stridsrop.
20 Förödelse på förödelse ropas ut,hela landet läggs öde.Plötsligt blir mina tält förstörda,på ett ögonblick mina tältdukar.

21 Hur länge skall jag se stridsbaneretoch höra ljud av horn?
22 Mitt folk är dåraktigt,mig känner de inte.De är oförnuftiga barn
och förstår ingenting.De är visa när det gäller
att göra ont,men de förstår inte att göra gott.

23 Jag såg på jorden, och se,
den var öde och tom,
upp mot himlen
och där fanns inget ljus.
24 Jag såg på bergen, och se,
de bävadeoch alla höjder vacklade.
25 Jag såg mig om, och se,
där fanns ingen människaoch alla himlens fåglar hade flytt.
26 Jag såg mig om, och se, det bördiga landet var en öken,alla dess städer ödelagda inför Herrens ansikte,för hans brinnande vrede.
27 Ty så säger Herren:Hela landet skall bli en ödemark,men jag skall inte göra helt slut
på det.
28 Därför sörjer jorden,och himlen ovanför mörknar,ty vad jag har talat och beslutatskall jag inte ångra
eller ta tillbaka.
29 För larmet av ryttare
och bågskyttartar hela staden till flykten.Man ger sig in i skogssnårenoch upp bland klipporna.Alla städer är övergivna,ingen människa bor i dem mer.

30 Du ödelagda, vad vill du göra?Om du än klär dig i scharlakanoch pryder dig med smycken
av guld,om du än gör dina ögon stora med smink,så gör du dig vacker förgäves.Dina älskare föraktar dig,de står efter ditt liv.
31 Ty jag hör rop
som från en barnaföderska,ångestrop som från en förstföderska.Det är dottern Sions röst.Hon flämtar, hon räcker ut
sina händer:"O, ve mig!Mitt liv tynar bort
inför mördare."