× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om Egypten

Kapitel 46

1 Detta är Herrens ord som kom till Jeremia om hednafolken.
2 Om Egypten.
Angående den egyptiske kungen farao Nekos* här som stod vid floden Eufrat nära Karkemish och som blev slagen av Nebukadressar, kungen i Babel, i Jojakims, Josias sons, Juda kungs, fjärde regeringsår.

3 Gör i ordning små och stora sköldaroch ryck fram till strid.
4 Spänn för hästarna,
sitt upp på springarnaoch ställ upp er med hjälmarna på.Gör spjuten blanka,
kläd er i pansar.
5 Vad ser jag?De är förfärade, de viker tillbaka,deras hjältar blir slagna och flyrutan att vända sig om.Det är skräck från alla håll,säger Herren.
6 Inte ens den snabbaste kan fly,inte ens hjälten
kan komma undan.Norrut, vid floden Eufrat,där stapplar de och faller.

7 Vem är det som stiger upp
som Nilfloden,
likt strömmar av framvällande vatten?
8 Det är Egypten som stiger upp som Nilfloden,likt strömmar av framvällande vatten.Han säger: "Jag vill stiga upp
och övertäcka landet,jag vill förstöra städerna
och dem som bor i dem."
9 Drag dit upp, ni hästar,storma fram, ni vagnar.Drag ut, ni hjältar,nubier och puteer,
rustade med sköldar,och ludeer, rustade med bågar som de spänner.
10 Detta är Herrens, Herren Sebaots dag,en hämndens dag då han hämnas på sina motståndare.Svärdet frossar sig mätt,det dricker sig rusigt
av deras blod.Ty detta är ett slaktoffer
åt Herren, Herren Sebaoti Nordlandet vid floden Eufrat.

11 Drag upp till Gilead
och hämta balsam,
du jungfru, Egyptens dotter.Men förgäves har du skaffat dig läkemedel i mängd.Du kan inte helas.
12 Hednafolken har hört
om din skam,och dina klagorop
uppfyller jorden,ty den ene hjälten
snavar på den andreoch tillsammans faller de båda.

13 Detta är det ord som Herren talade till profeten Jeremia om att Nebukadressar, kungen i Babel, skulle komma och besegra Egypten:

14 Förkunna i Egypten
och låt det höras i Migdol,
ja, låt det höras i Nof
och även i Tachpanches,och säg: "Träd fram
och gör dig beredd,ty svärdet frossar
runt omkring dig."
15 Varför är dina hjältar
slagna till marken?De kunde inte hålla stånd,ty Herren stötte bort dem.
16 Han kom många att vackla,och de föll, den ene
över den andre, och ropade:"Upp, låt oss vända tillbaka
till vårt folkoch till landet där vi föddes,undan det härjande svärdet."
17 Man ropar där:"Farao, Egyptens kung,
är bara ett buller!Han har försummat sin tid."

18 Så sant jag lever,
säger Konungen -
Herren Sebaot är hans namn.Som Tabor bland bergen,som Karmel vid havet
skall han komma.
19 Gör er beredda för landsflykt,ni dotter Egyptens invånare.Ty Nof skall bli en ödemarkoch brännas ner
så att ingen kan bo där.

20 En skön kviga är Egypten,men en broms
kommer farande norrifrån.
21 Också legosoldaterna i landetliknar gödda kalvar,de vänder alla om.Alla flyr de,
ty de kan inte stå emot.Deras ofärds dag
har kommit över dem,tiden för deras straff är inne.
22 Hon väser likt en orm
som ringlar i väg,ty med vapenmakt drar de fram,och med yxor
kommer de över henne,som gällde det att hugga ved.
23 De fäller hennes skog,
säger Herren,ty den är ogenomtränglig.Fler är de än gräshoppor,de kan inte räknas.
24 På skam kommer Egyptens dotter,hon utlämnas åt folket från norr.

25 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, jag skall straffa Amon från No,* liksom farao och Egypten med dess gudar och dess kungar, ja, både farao och dem som förlitar sig på honom.26 Jag skall överlämna dem till de män som står efter deras liv, till den babyloniske kungen Nebukadressar och hans tjänare. Men därefter skall landet bli bebott som i forna dagar, säger Herren.

27 Så frukta inte,du min tjänare Jakob,och var inte förskräckt, du Israel,ty se, jag skall rädda dig
ur det avlägsna landetoch dina barn
ur deras fångenskaps land.Jakob skall vända tillbaka
och leva i lugn och ro,och ingen skall förskräcka honom.
28 Frukta inte, du min tjänare Jakob, säger Herren,ty jag är med dig.Jag skall göra slut
på alla de hednafolktill vilka jag har drivit dig bort.Men dig skall jag inte
göra slut på,dock skall jag straffa dig rättvist,ty helt ostraffad kan jag inte lämna dig.

Fotnoter
46:2farao Neko regerade i Egypten år 610-595 f. Kr.
46:25Amon från No "Amon" var en av Egyptens vanligaste gudar. "No" är Thebe, huvudstad i övre Egypten.