× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om Babel

Kapitel 50

1 Detta är det ord som Herren talade om Babel, om kaldeernas land, genom profeten Jeremia:

2 Förkunna bland hednafolken,ge det till känna,
res upp ett baner,kungör och dölj det inte.Säg: Babel är intaget,Bel har kommit på skam,Merodak är krossad.Dess avgudabilder
har kommit på skam,dess avgudar är krossade.
3 Ty ett folk drar upp mot det norrifrån.Det skall göra dess land
till en ödemark,så att ingen kan bo i det.Både människor och djur skall fly.

4 I de dagarna och på den tiden, säger Herren,skall Israels barn komma tillsammans med Juda barn.Under gråt skall de gåoch Herren, sin Gud,
skall de söka.
5 De skall fråga efter Sionoch vända sig hitåt:"Kom! Låt oss hålla fast
vid Herreni ett evigt förbund,
som aldrig skall glömmas."

6 Mitt folk var förlorade får.Deras herdar förde dem vilseoch lät dem irra omkring
på bergen.De strövade från berg till höjdoch glömde sin viloplats.
7 Alla som träffade på dem
slukade dem,och deras motståndare sade:"Vi är utan skuld."Det skedde därför att de hade syndat mot Herren,rättfärdighetens boning,mot Herren, deras fäders hopp.

8 Fly ut ur Babel,drag bort från kaldeernas land,och var som bockar
framför hjorden.
9 Ty se, jag skall uppväcka
från nordlandeten mängd stora hednafolkoch föra dem upp mot Babel.De skall rusta sig till strid mot det,från det hållet skall det erövras.Deras pilar skall vara som en framgångsrik hjältes,som inte vänder tillbaka tomhänt.
10 Kaldeen skall plundras.Plundrarna skall alla få nog, säger Herren.

11 Ty ni gladde er och jublade,när ni skövlade min arvedel.Ni hoppade som kvigor
på tröskplatsenoch frustade som hingstar.
12 Er mor skall ändå fullständigt komma på skam,ja, hon som har fött er
skall få skämmas.Se, sist av hednafolken
skall hon bli en ödemark,ett torrt land och en öken!
13 På grund av Herrens vrede måste det ligga obebottoch helt och hållet
vara en ödemark.Var och en som går förbi Babel skall häpna och visslavid tanken på
alla dess plågor.

14 Rusta er till strid mot Babel
från alla sidor,
ni som spänner båge.Skjut på henne,
spar inte på pilarna,ty mot Herren har hon syndat.
15 Höj segerrop över henne
från alla håll:"Hon har tvingats ge upp.Hennes stöd har fallit,hennes murar är nerrivna!"Detta är Herrens hämnd.Hämnas då på henne.Gör mot henne
som hon har gjort.
16 Utrota ur Babel den som såroch den som i skördens tid brukar lien.Undan det härjande svärdetskall var och en vända om
till sitt folkoch var och en fly hem
till sitt land.

17 Israel är ett vilsekommet fårsom jagats av lejon.

Först slukade kungen i Assyrien det, och till slut har Nebukadressar, kungen i Babel, gnagt dess ben.18 Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: Se, jag skall straffa kungen i Babel och hans land, liksom jag har straffat kungen i Assyrien.19 Jag skall föra Israel tillbaka till hans betesmarker, och han skall få gå i bet på Karmel och i Basan. På Efraims berg och i Gilead skall han få äta sig mätt.

20 I de dagarna och på den tiden, säger Herren,skall man söka efter
Israels missgärningoch den skall inte mer vara till,efter Juda synder
och de skall inte mer finnas.Ty jag skall förlåta dem
som jag låter leva kvar.

21 Drag ut mot Meratajims land och mot invånarna i Pekod.*Förgör dem och ge dem till spillo, säger Herren,och gör i allt
som jag har befallt dig.

22 Det är stridslarm
och stor förödelse i landet.
23 Hur sönderbruten och krossad är den inte,den hammare
som slog hela jorden!Hur har inte Babel kommit hednafolken att häpna!
24 Jag lade ut en snara för dig, Babel,och du blev fångad
innan du visste om det.Du ertappades och greps,ty det var mot Herren
du hade givit dig i strid.
25 Herren öppnade sitt vapenförrådoch tog fram sin vredes vapen.Ty ett verk hade Herren,
Herren Sebaot,att utföra i kaldeernas land.
26 Ryck fram mot det från alla håll,öppna dess förrådshus,kasta i en hög vad där finns,
som man gör med säd,och ge det till spillo.Låt ingenting bli kvar av det.
27 Döda alla dess tjurar,
för ner dem till slakt.Ve dem, ty deras dag har kommit, tiden för deras straff!
28 Lyssna till flyktingarnasom söker rädda sig ut ur Babels land,för att i Sion förkunna
Herrens, vår Guds, hämnd,hämnden för hans tempel.

29 Kalla samman bågskyttar
mot Babel,
alla som kan spänna en båge.Slå läger runt omkring det,
låt ingen komma undan.Vedergäll det för dess gärningar.Gör mot det alldeles så
som det har gjort.Ty mot Herren
har det handlat övermodigt,mot Israels Helige.
30 Därför skall dess unga män falla på gatorna,alla dess stridsmän skall gå under på den dagen,säger Herren.

31 Se, jag är emot dig,
du övermodige,
säger Herren, Herren Sebaot,ty din dag har kommit,den tid då jag skall straffa dig.
32 Då skall den övermodige
stappla och fallaoch ingen skall resa upp honom.Jag skall tända eld på hans städeroch elden skall förtära allt omkring honom.

33 Så säger Herren Sebaot:Förtryckta är Israels barnoch Juda barn med dem.Alla de som har fört dem
i fångenskaphåller dem fastoch vägrar att släppa dem.
34 Men deras återlösare är stark,Herren Sebaot är hans namn.Han tar sig an deras sak,och skaffar ro åt jordenmen oro åt Babels invånare.

35 Svärd mot kaldeerna,
säger Herren,
mot Babels invånare,mot dess furstar och vise män!
36 Svärd mot lögnprofeterna,de skall stå där som dårar.Svärd mot dess hjältar,de skall bli förfärade.
37 Svärd mot dess hästar och vagnar,mot alla främmande folk därinne,de skall bli som kvinnor.Svärd mot dess skatter,så att de rövas bort.
38 Torka skall drabba dess vatten,de skall torka ut.Ty det är ett gudabildernas land,med sina skrämmande avgudar uppför de sig som galna.
39 Därför skall schakaler bo därtillsammans med andra ökendjur.Strutsar skall där ha sin boning.Aldrig mer
skall någon människa bo där,från släkte till släkte
skall det vara obebott.
40 Liksom när Sodom och Gomorra med sina grannstäderödelades av Gud,säger Herren,så skall ingen bo där,ingen människa mer vistas där.

41 Se, ett folk kommer norrifrån,ett stort hednafolk,många kungar reser sigfrån jordens yttersta ände.
42 De har båge och lans,de är grymma
och utan förbarmande.Larmet från dem
är som havets dån,på hästar rider de fram,rustade som kämpar till stridmot dig, du dotter Babel.
43 När kungen i Babel
hör ryktet om demsjunker hans händer ner.Ängslan griper honom,ångest som hos en barnaföderska.

44 Se, likt ett lejon skall han dra upp från Jordanbygdens täta snår till frodiga betesmarker. Ja, på ett ögonblick skall jag jaga bort dem därifrån. Och den som är utvald skall jag sätta över dem. Ty vem är min like och vem kan ställa mig till svars? Eller vem är den herde som kan stå mig emot?45 Hör därför vad Herren har beslutat om Babel, och de tankar som han tänkt om kaldeernas land.

Även de minsta i hjorden
skall släpas bort,
och deras betesmark
skall häpna över dem.
46 Vid ropet: "Babel är intaget!"skall jorden bäva och ett skriande höras
bland hednafolken.

Fotnoter
50:21MeratajimPekod Meratajim betyder "tvåfaldig motsträvighet", Pekod betyder "hemsökelse". Här namn på områden i södra och östra Babylonien.