× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 1

1 Detta är de syner som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem, då Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda.

Herrens klagan över


det trolösa Juda

2 Hör, ni himlar,lyssna, du jord,ty Herren talar.Barn har jag fött upp och fostrat,men de har gjort uppror mot mig.
3 En oxe känner sin ägare,en åsna sin herres krubba,men Israel känner inget,mitt folk förstår ingenting.

4 Ve dig, du syndiga släkte,du skuldbelastade folk,ni ogärningsmäns avkomma,ni vanartiga barn,som har övergivit Herren,föraktat Israels Heligeoch vikit bort ifrån honom.
5 Var skall man mer slå er,då ni fortsätter i trolöshet?Hela huvudet är sjuktoch hela hjärtat svagt.
6 Från fotbladet upp till huvudet finns inget helt,bara blåmärken, ärr och öppna sår,som inte är urkramade eller
ombundna eller lindrade
med olja.

7 Ert land är en ödemark,era städer är uppbrända i eld,era åkrar förtärs i er åsyn
av främlingar.En ödemark är det
som efter främlingars framfart.
8 Sions dotter har lämnats kvarsom en hydda i en vingård,som ett vaktskjul på ett gurkfält,som en belägrad stad.
9 Om Herren Sebaot inte hade lämnat kvaren liten återstod åt oss,då hade vi blivit som Sodom,vi hade liknat Gomorra.

10 Hör Herrens ord,
ni Sodomsfurstar,
lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorrafolk!
11 Vad skall jag med era många slaktoffer till?säger Herren.Jag är mätt på brännoffer
av baggaroch på gödkalvars fett,till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag.
12 När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte,vem begär då av er att mina förgårdar trampas ner?
13 Bär inte längre fram
meningslösa matoffer.Röken av dem är avskyvärd
för mig.Jag står inte ut med nymånader, sabbater och utlysta fester -ondska tillsammans med högtidsförsamlingar.
14 Min själ hatar era nymånader och högtider.De är en börda för mig,jag är trött på att bära den.
15 När ni räcker ut era händer,döljer jag mina ögon för er.Även om ni ber mycket,kommer jag inte att lyssna.Era händer är fulla av blod.
16 Tvätta er och gör er rena.Tag bort era onda gärningar från mina ögon.Sluta att göra det som är ont.
17 Lär er att göra det som är gott,sök det rätta.Tillrättavisa förtryckaren,försvara den faderlöses rätt,stöd änkan i hennes sak.

18 Kom, låt oss gå till rätta
med varandra, säger Herren.
Om era synder än är blodröda,skall de bli snövita,om de än är röda som scharlakan,skall de bli vita som ull.
19 Om ni är villiga att höra,skall ni få äta landets goda.
20 Men om ni vägrar
och är motsträviga,skall ni förtäras av svärd,ty så har Herrens mun talat.

21 Hur har inte den trogna staden blivit en hora!Den var full av rätt.Då bodde rättfärdighet därinne,men nu mördare.
22 Ditt silver har blivit slagg,ditt ädla vin är utspätt
med vatten.
23 Dina ledare är upprorsmänoch tjuvars kumpaner.Alla älskar de mutor
och jagar efter vinning.Den faderlöses rätt försvarar de inte,och änkans sak kommer inte
inför dem.
24 Därför säger Herren,
Herren Sebaot,den starke i Israel:Ve! Jag skall låta mina
motståndare drabbas av
min vredeoch jag skall hämnas
på mina fiender.
25 Jag skall vända min hand
mot digoch rensa bort ditt slagg
som med lutoch skaffa bort all din oädla malm.
26 Jag skall åter ge dig
sådana domaresom du hade förstoch sådana rådgivare
som du hade i början.Därefter skall du kallas "rättfärdighetens stad","den trogna staden".

27 Genom rätt skall Sion friköpas,genom rättfärdighet
de som vänder tillbaka.
28 Men fördärv skall drabbaalla överträdare och syndare,de som överger Herren
skall gå under.
29 Ja, ni skall komma på skammed de terebinter
som var er lust,ni skall få skämmas
över de lustgårdarsom ni har utvalt.
30 Ty ni skall bli som en terebintmed vissnade löv,som en lustgård utan vatten.
31 Och den starke
skall bli som blånor,hans verk som en gnista.Båda skall brinna tillsammansoch ingen skall kunna släcka.

Inledning till boken
Jesaja ("Herren frälsar") är samtida med profeterna Amos, Hosea och Mika. Jesaja verkade i Jerusalem omkring 50 år under fyra judakungar: Ussia (792-740 f. Kr.), Jotam (750-732), Ahas (735-715) och Hiskia (715-686). Jesaja fick en särskild profetkallelse av Herren år 740 f. Kr. (kap 6). Under dessa kungar levde Juda rike i yttre välgång. Den religiösa aktiviteten var också stor. Men samtidigt bredde omoral, synd och avguderi ut sig bland folket. Under Jesajas tid började också den assyriska stormakten att erövra fler och fler länder och Juda blev under Ahas kungatid ett lydrike under Assur, som denna tid blev en assyrisk-babylonisk dubbelmonarki.Förutom domsprofetior innehåller Jesaja många och utförliga profetior om Messias och hans rike, se t ex 7:14, 9:1-7, 11:1-10, 42:1-9, 49:1-6, 50:4-11, 52:13-53:12 och 61:1-2.