× 
 Från
 Till
 Metod

 

Juda uppmanas lita på Herren, inte på Egypten

Kapitel 30

1 Ve de upproriska barnen,
säger Herren,
som rådslår utan mig,som sluter förbund
utan att min Ande är med,så att de därigenom
hopar synd på synd,
2 de som drar ner till Egypten,utan att ha rådfrågat min mun,för att söka skydd hos faraooch en tillflykt under
Egyptens skugga.
3 Faraos beskydd
kommer att bli er till skam,tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse.
4 Ty hans furstar var i Soanoch hans sändebud
kom ända till Hanes,
5 men var och en skall skämmas över ett folksom inte kan vara dem till nytta,inte till bistånd eller hjälp,utan endast till skam och hån.

6 Profetia om djuren i Negev.Genom farornas
och ångestens land,där lejoninnor och lejon
har sitt tillhåll,där huggormar och giftiga seraf-ormar bor,för de sina rikedomar
på åsnors ryggaroch sina skatter
på kamelers pucklartill ett folk
som inte kan hjälpa dem.
7 Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.Därför kallar jag Egypten"Rahab,* som ingenting uträttar".

Förakt för Guds ord


leder till undergång

8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför democh teckna upp det i en bok,så att det bevaras
för kommande dagar,alltid och för evigt.
9 Ty det är ett upproriskt folk,barn som ljuger,barn som inte vill höra
Herrens undervisning
10 och som säger till siarna:
"Skåda inte!"och till profeterna: "Profetera inte för oss det som är sant.Tala smickrande ord till oss,profetera bedrägliga ting.
11 Vik av ifrån vägen,
gå bort från stigen,låt oss slippa se Israels Helige."

12 Därför säger Israels Helige:"Eftersom ni förkastar detta ordoch förtröstar på våld och vrånghetoch förlitar er på sådant,
13 skall denna missgärning bli för ersom ett fallfärdigt stycke
på en hög mur,som buktar ut mer och mer,till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick.
14 Den krossas som en lerkruka,
så skoningslöst att man inte kanfinna en skärva stor nogatt med den hämta eld
från eldstadeneller ösa upp vatten ur dammen."

15 Ty så säger Herren Herren, Israels Helige:"Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.Genom stillhet och förtröstan
blir ni starka."Men ni vill inte.
16 Ni säger:
"Nej, på hästar tänker vi fly."Därför skall ni också fly."På snabba hästar
tänker vi ge oss av."Därför skall också era förföljare vara snabba.
17 Tusen skall fly
för en enda mans hot,och för fem mäns hot
skall ni alla fly,till dess det som är kvar av erär som en ensam stång
på toppen av ett berg,som ett baner på en kulle.
18 Därför väntar Herren
på att få visa er nåd,därför är han upphöjd
för att visa er barmhärtighet.Ty Herren är en domens Gud.Saliga är alla
som väntar på honom.

Herren skall välsigna sitt folk

19 O, du Sions folk, som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han skall förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst, skall han svara dig.20 Visserligen skall Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan skall dina lärare inte längre gömmas undan, utan dina ögon skall se dina lärare.21 Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: "Här är vägen, gå på den."22 Silvret, som dina snidade avgudabilder är överdragna med och guldet som dina gjutna avgudabilder är belagda med, skall du då anse vara orent. Du skall kasta bort det som ett orent plagg och säga till det: "Bort härifrån!"
23 Och han skall ge regn åt den säd du har sått i jorden, och markens gröda skall ge dig bröd som är rikligt och närande. Den dagen skall din boskap gå i bet på stora betesmarker.24 Oxarna och åsnorna, dragdjuren när jorden brukas, skall äta saltad blandsäd som man kastat med sädesvanna och kastskovel.
25 På den stora slaktens dag, när tornen faller, skall bäckar med strömmande vatten flöda fram på alla höga berg och alla stora höjder.26 Månens ljus skall vara som solens och solens ljus skall vara sju gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den dag kommer då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det fått.

Dom över Assyrien

27 Se, Herrens namn
kommer fjärran ifrånmed brinnande vrede
och med tunga rökmoln.Hans läppar är fulla av förbittring,hans tunga
är som förtärande eld.
28 Hans andedräkt är lik en ström som svämmar över,så att den når ända upp till halsen.Ty han vill sålla hednafolken
i förintelsens sålloch lägga i folkens mun ett betsel som leder dem vilse.

29 Då skall ni sjunga
som under en natt
då man firar helig högtid,och era hjärtan skall glädja sigsom när man under flöjtspel
tågar upp på Herrens berg,upp till Israels klippa.
30 Och Herren skall låta sin majestätiska röst hörasoch visa hur hans arm drabbari vrede och förbittring,med förtärande eldslåga,med storm och störtskurar
och hagelstenar.
31 Ty för Herrens röstskall Assur gripas av skräck,när han slår honom med sin stav.
32 Och så ofta staven far framoch Herren efter sitt rådslutlåter den falla på honom,skall pukor och harpor ljuda.Gång på gång
skall han lyfta sin armför att strida mot honom.
33 Ty en eldsgrop*
är sedan länge tillredd,även för kungen
har den gjorts redo,den är djup och bred.Dess bål är fylld av eld och ved i överflöd,lik en svavelström skall HerrensAnde sätta den i brand.

Fotnoter
30:7Rahab betyder "övermod", "trotsighet".
30:33eldsgrop På hebreiska "tofeth", en brinnande avskrädesplats söder om Jerusalem i Hinnoms dal (Gehenna). Se not till Matt 5:22 .