× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sången om Herrens vingård

Kapitel 5

1 Nu vill jag sjunga
om min älskade,
min älskades sång
om hans vingård:Min älskade hade en vingård
på en bördig bergskulle.
2 Han grävde upp den
och rensade den från stenaroch planterade där ädla vinstockar.Han byggde ett vakttorn
mitt i denoch högg ut ett presskar.Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor,men den bar vilddruvor.

3 Och nu, Jerusalems invånare
och Juda män,
döm mellan mig och min vingård.
4 Vad kunde mer göras
för min vingårdän vad jag har gjort för den?Varför bar den vilddruvor,när jag väntade att den skulle bära äkta druvor?
5 Jag vill nu låta er vetavad jag skall göra med min vingård:Jag skall ta bort stängslet,och den skall bli ödelagd.Jag skall bryta ner muren,och den skall bli nertrampad.
6 Jag skall ödelägga den,ingen skall beskära den
eller gräva i den.Men tistel och törne
skall komma upp,och jag skall befalla molnenatt inte låta det regna på den.

7 Herren Sebaots vingård
är Israels hus
och Juda folk hans älsklingsplantering.Han väntade laglydnadmen fann blodiga lagbrott,han väntade rättfärdighetmen fann skriande orättfärdighet.

Domsord över ogudaktigheten

8 Ve er som lägger hus till husoch fogar åker till åker,till dess inget utrymme
längre finnsoch ni är de enda
som bor i landet.
9 Från Herren Sebaot
ljuder det i mina öron:Sannerligen, många hus
skall bli öde,stora och vackra hus
utan invånare.
10 En vingård på tio plogland*skall ge endast ett batmått,och en homers utsäde
skall ge endast en efa.

11 Ve dem som stiger upp tidigt
på morgonen
för att jaga efter starka dryckeroch sitter uppe till sena natten,upphettade av vin!
12 Vid sina dryckeslag
har de harpor och psaltare,pukor, flöjter och vin.Men Herrens gärningar
bryr de sig inte om,hans händers verk
intresserar dem inte.
13 Därför skall mitt folk
föras bort i fångenskap,ty de saknar kunskap.Dess ädlingar skall lida hungeroch dess larmande skaror försmäkta av törst.
14 Därför ökar dödsriket sitt begär,och spärrar upp sitt gap
utan gräns.Stadens främsta måste fara dit nertillsammans med de larmande och bullrande skarorsom jublar därinne.
15 Människorna skall bli nerböjda,var och en förödmjukad.Ja, de stoltas ögon
skall förödmjukas.
16 Men Herren Sebaot
blir upphöjd genom sin dom,Gud, den Helige, bevisar sig helig genom rättfärdighet.
17 Då skall lammen beta
som på sin egen mark,och på de rikas ödetomter
skall främlingar få sin föda.

18 Ve dem som drar fram missgärningmed lögnens bandoch synd som med vagnslinor,
19 dem som säger:
"Låt honom hasta,låt honom skynda med sitt verk,så att vi får se det.Låt det som Israels Helige beslutatnärma sig och komma,så att vi lär känna det!"

20 Ve dem som kallar det onda gottoch det goda ont,som gör mörker till ljus
och ljus till mörker,som gör bittert till sött
och sött till bittert!

21 Ve dem som är visa
i sina egna ögon
och håller sig själva för kloka!

22 Ve dem som är hjältar
i att dricka vin
och duktiga att blanda
starka drycker,
23 dem som för mutor
frikänner den skyldigeoch berövar den rättfärdige
hans rätt.

24 Liksom eldsflamman förtär stråoch halm sjunker ihop i lågan,så skall deras rot ruttna bortoch deras blomning
flyga i väg som stoft,eftersom de förkastade
Herren Sebaots lagoch föraktade Israels Heliges ord.
25 Därför brinner Herrens vrede mot hans folk,och han räcker ut sin hand
mot det och slår det,så att bergen darraroch döda kroppar ligger som orenhet på gatorna.Med allt detta
upphör inte hans vrede,hans hand är ännu uträckt.

26 Han reser ett baner
för hednafolken i fjärran
och lockar på dem
från jordens ände.Och se, de kommer snabbt
och med hast.
27 Ingen ibland dem är trött
eller stapplar,ingen slumrar eller sover.Bältet kring deras höfter
lossnar inte,deras skoremmar går inte av.
28 Deras pilar är skarpa,alla deras bågar är spända.Hovarna på deras hästar
är som av flinta,deras vagnshjul liknar stormvinden.
29 Deras rop är som en lejoninnas rytande.De ryter som unga lejon,ja, de morrar och griper sitt rov och bär bort det,och ingen finns som räddar.
30 På den dagen
skall det dåna mot dem,likt havets dånande.Ser man ut över landet,är där mörker och kval,ljuset förmörkas av töcken.

Fotnoter
5:10plogland Ett "plogland" var den yta som ett par oxar kunde plöja på en dag.