× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ett nådens år från Herren

Kapitel 61

1 Herrens, Herrens Ande
är över mig,
ty Herren har smort migtill att predika glädjens budskap för de ödmjuka.Han har sänt migatt förbinda dem som har
ett förkrossat hjärta,att ropa ut frihet för de fångnaoch befrielse för de bundna,
2 till att predika ett nådens år
från Herrenoch en hämndens dag
från vår Gud,för att trösta alla sörjande,
3 för att låta de sörjande i Sionfå huvudprydnad
i stället för aska,glädjens olja i stället för sorg,lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.Och de skall kallas "rättfärdighetens terebinter",planterade av Herren
till hans förhärligande.

4 De skall bygga upp gamla ruiner,upprätta tidigare ödelagda platser.De skall åter bygga upp
de ödelagda städerna,platser som har legat öde
släkte efter släkte.
5 Främlingar skall stå redo
att föra era hjordar i bet,utlänningar skall åt er bruka
era åkrar och vingårdar.
6 Och ni skall kallas
" Herrens präster",man skall säga om er:
"Vår Guds tjänare".Ni skall få njuta
av hednafolkens skatteroch berömma er av deras härlighet.
7 För er skam
skall ni få dubbelt igen,och de som förödmjukades
skall nu jubla över sin del.Därför skall de få en dubbel lott
i sitt land,evig glädje skall de få.
8 Ty jag, Herren, älskar det rättaoch hatar orättfärdigt rov.Jag skall ge dem deras lön
i trofasthetoch sluta ett evigt förbund
med dem.
9 Deras släkte skall bli känt
bland hednafolken,deras avkomma bland folkslagen.Alla som ser dem skall förståatt de är släktet
som Herren har välsignat.

10 Jag gläder mig storligen i Herren,min själ fröjdar sig i min Gud,ty han har klätt mig
i frälsningens klädnadoch svept in mig
i rättfärdighetens mantel,lik en brudgum med
högtidsbindeln på sitt huvud,lik en brud som pryder sig
med sina smycken.
11 Ty liksom jorden
låter sina växter spira framoch en trädgård
låter sin sådd växa upp,så skall Herren Herren
låta rättfärdighet och lovsångväxa upp inför alla hednafolk.