× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ett budskap till kung Ahas

Kapitel 7

1 När Ahas, son till Jotam, Ussias son, var kung i Juda, hände sig att Resin, kungen i Aram, och Remaljas son Peka, Israels kung, drog upp mot Jerusalem för att strida mot det, men de förmådde inte inta staden.2 När man berättade för Davids hus att arameerna hade slagit läger i Efraim, skälvde Ahas och hans folks hjärtan som skogens träd skälver för vinden.
3 Och Herren sade till Jesaja: "Gå nu med din son Sear-Jasub* och möt Ahas vid änden av Övre dammens vattenledning, på vägen till Valkarfältet,4 och säg till honom: Akta dig och var lugn. Frukta inte och var inte rädd för dessa två rykande brandstumpar, för Resin med arameerna och för Remaljas son, i deras rasande vrede.5 Aram med Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt:6 Låt oss dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och insätta Tabals son till kung där.7 Men så säger Herren Herren:

Det skall inte inträffa,det skall inte ske.
8 Ty Damaskus är Arams huvud,och Resin är Damaskus huvud.Inom sextiofem år
skall Efraim vara krossatoch inte mer vara ett folk.
9 Och Samaria är Efraims huvud,och Remaljas son
är Samarias huvud.Om ni inte är fasta i tron,har ni inget fäste.*

Tecknet Immanuel

10 Herren talade åter till Ahas och sade:11 "Begär ett tecken från Herren, din Gud. Begär det nerifrån djupet eller uppifrån höjden."12 Men Ahas svarade: "Jag vill inte begära något, jag vill inte fresta Herren."
13 Då sade Jesaja: "Lyssna nu, ni av Davids hus: Är det inte nog att ni vill trötta ut människor? Vill ni också trötta ut min Gud?14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.*15 Gräddmjölk och honung skall han äta till dess han förstår att förkasta det onda och välja det goda.16 Ty innan pojken förstår att förkasta det onda och välja det goda, skall det land för vars båda kungar du ängslas vara övergivet.17 Över dig och ditt folk och din fars hus skall Herren genom Assyriens kung låta sådana dagar komma som inte förekommit sedan den tid då Efraim skilde sig från Juda.
18 Det skall ske på den dagen att Herren skall locka på flugorna längst bort vid änden av Egyptens strömmar och på bina i Assyriens land.19 De skall alla komma och slå sig ner i djupa raviner och stenklyftor, i alla törnsnår och på alla betesmarker.20 På den dagen skall Herren med en rakkniv som är hyrd på andra sidan floden* - nämligen Assyriens kung - låta raka av allt hår både på huvudet och nertill, ja, också skägget skall den ta bort.
21 På den dagen skall en kviga ur hjorden och två får vara vad en man föder upp.22 Men han skall få mjölk i sådan mängd att han kan leva av gräddmjölk. Ty alla som finns kvar i landet skall leva av gräddmjölk och honung.23 Och det skall ske på den dagen att där det nu finns tusen vinstockar, värda tusen siklar silver, skall det växa tistel och törne.24 Med pilar och båge skall man gå dit, ty hela landet skall vara täckt med tistel och törne.25 Och på alla de berg där man nu arbetar med hackan, skall man inte mer gå av fruktan för tistel och törne, utan där skall man släppa lös oxar, och marken skall trampas ner av får."

Fotnoter
7:3Sear-Jasub betyder "En kvarleva skall vända om".
7:9fasta i tronfäste Den hebreiska texten har här en ordlek utifrån samma ordstam, "amen" (taAMiNu resp. teAMeNu), "tro, hålla fast vid, hålla för sant" resp. "stå fast, ha fäste".
7:14Immanuel betyder "Gud med oss".
7:20floden Eufrat.