× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bildads första tal

Kapitel 8

1 Sedan tog Bildad från Sua till orda och sade:

2 Hur länge skall du tala så?Orden från din mun
är som en väldig storm.
3 Kan Gud kränka rättvisan,kan den Allsmäktige
kränka rättfärdigheten?
4 Om dina barn har syndat
mot honom,då ger han dem
i deras synders våld.
5 Men om du söker Gudoch ber den Allsmäktige
om förbarmande,
6 om du är ren och rättsinnig,då skall han vaka över digoch göra din rättfärdighets boning trygg.
7 Om än din början är ringa,skall du till sist bli mycket stor.
8 Fråga gångna släktledoch ta vara på fädernas erfarenhet.
9 Ty vi själva är från i går
och vet inget,en skugga är våra dagar på jorden.
10 Men de skall undervisa
och berätta för digoch delge ord från sina hjärtan.
11 Kan papyrus växa
där marken inte är sank,skjuter vassen upp
där det inte finns vatten?
12 Medan den står grön och oskurenvissnar den före allt annat gräs.
13 Så går det alla
som glömmer Gud.Den gudlöses hopp kan inte bestå,
14 ty hans tillförsikt är bräckligoch hans förtröstan
som spindelns nät.
15 Han förlitar sig på sitt hus,
men det håller inte,han klamrar sig fast vid det,
men det kommer inte att bestå.
16 Han frodas i solens sken,hans skott sträcker sig ut
över trädgården.
17 Hans rötter slingrar sig
kring stenröset,ett hus av sten har han i sikte.
18 När han rycks bort från sin plats,förnekar den honom:
"Jag har aldrig sett dig."
19 Ja, detta är den glädje han får
av sin färd,och ur mullen växer andra upp.

20 Gud förkastar inte den oskyldige,inte heller håller han de onda vid handen.
21 Vänta till dess han fyller din mun med skrattoch dina läppar med jubel.
22 De som hatar dig
skall kläs i skam,och de ogudaktigas tält
skall inte mer finnas till.