× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus går upp till lövhyddohögtiden

Kapitel 7

1 Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte uppehålla sig i Judeen, eftersom judarna var ute efter att döda honom.2 Judarnas lövhyddohögtid* stod för dörren.3 Hans bröder sade då till honom: "Bege dig härifrån och gå till Judeen, så att också dina lärjungar får se de gärningar som du gör.4 Ingen som vill bli känd gör något i hemlighet. Om du gör sådana gärningar, träd då öppet fram för världen!"5 Inte ens hans bröder trodde på honom.6 Jesus sade till dem: "Den rätta tiden för mig har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid.7 Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda.8 Gå ni upp till högtiden. Jag går ännu inte upp* till den här högtiden, eftersom min tid ännu inte är inne."9 Så sade han och stannade kvar i Galileen.
10 När hans bröder hade gått upp till högtiden, gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet.11 Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade: "Var är han?"12 Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sade: "Han är god." Andra sade: "Nej, han vilseleder folket."13 Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna.
14 När halva högtiden redan var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa.15 Judarna blev förvånade och sade: "Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?"*16 Jesus svarade: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig.17 Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom.
19 Har inte Mose gett er lagen? Och ingen av er håller lagen. Varför vill ni döda mig?"20 Folket svarade: "Du är besatt. Vem vill döda dig?"21 Jesus sade: "En enda gärning gjorde jag, och ni blev alla häpna.22 Därför att Mose har gett er omskärelsen - egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna - så omskär ni en människa även på en sabbat.23 Om någon tar emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte skall upphävas, hur kan ni då vara förbittrade på mig, för att jag gjorde hela människan frisk på en sabbat?24 Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom!"

Vem är Jesus?

25 Några av invånarna i Jerusalem sade då: "Är det inte den mannen som de vill döda?26 Nu talar han öppet, och de säger ingenting till honom. Har då rådsherrarna verkligen blivit övertygade om att han är Messias?27 Varifrån den här mannen är, det vet vi, men när Messias kommer vet ingen varifrån han är."28 Då sade Jesus med hög röst, där han undervisade på tempelplatsen: "Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som har sänt mig, en som är trovärdig, och honom känner ni inte.29 Jag känner honom, eftersom jag är av honom och han har sänt mig."30 Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom, eftersom hans stund ännu inte hade kommit.
31 Bland folket kom många till tro på honom, och de sade: "När Messias kommer, ska väl han göra fler tecken än den här mannen har gjort?"32 Fariseerna hörde att folk sade detta om honom. Då skickade översteprästerna och fariseerna ut tempelvakter för att gripa honom.33 Jesus sade: "Ännu en kort tid är jag hos er, innan jag går till honom som har sänt mig.34 Ni skall söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma."35 Judarna sade till varandra: "Vart tänker han ta vägen, eftersom vi inte skall finna honom? Inte tänker han väl bege sig till dem som bor kringspridda bland grekerna och undervisa dem?36 Vad menar han med att säga: Ni kommer att söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma?"
37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger."*39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.
40 Några ur folkhopen som hade hört hans ord sade: "Han är verkligen Profeten."41 Andra sade: "Han är Messias", och andra: "Inte kommer väl Messias från Galileen?42 Säger inte Skriften att Messias skall komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde?"*43 Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket.44 Några ville gripa honom, men ingen gjorde det.
45 Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: "Varför har ni inte fört hit honom?"46 De svarade: "Aldrig har någon människa talat som han."47 Då sade fariseerna till dem: "Har ni också blivit vilseledda?48 Finns det någon i Stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom?49 Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad."50 Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sade:51 "Inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?"52 De svarade: "Är kanske du också från Galileen? Om du undersöker Skriften skall du se att ingen profet kommer från Galileen."

Jesus och äktenskapsbryterskan

Kapitel 8

*53 Sedan gick var och en hem till sitt,

Fotnoter
7:2Judarnas lövhyddohögtid Denna fest firade judarna dels till minne av de välgärningar som Gud bevisade dem under den fyrtioåriga ökenvandringen, dels som tacksägelsehögtid i samband med den inbärgade fruktskörden. Lövhyddohögtiden var en glädjens högtid då man bodde i lövhyddor. Föreskrifterna om den finns i 2 Mos 23:16 , 3 Mos 23:34-43 , 4 Mos 29:12-38 , 5 Mos 16:13-15 .
7:8går ännu inte upp Andra handskrifter: "går inte upp".
7:15inte har studerat Dvs inte är utbildad rabbin.
7:38Här anspelas på en ceremoni, som dagligen upprepades under de sju festdagarna. Vatten hämtades från Siloakällan vid tempelberget och göts ut över altaret, medan församlingen sjöng: "Ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor" (Jes 12:3 ). Efter de sju dagarna kom den avslutande dagen, "den stora dagen" (3 Mos 23:39f ). Det är då som Kristus talar om sig själv som den levande källan och manar alla törstande att komma till honom och dricka.
7:42Se 2 Sam 7:12f , Mika 5:2 .
7:53Detta avsnitt (7:53 -8:11 ) saknas i de äldsta handskrifterna och har inte från början hört till Johannesevangeliet. I de handskrifter som har avsnittet, har det placerats på olika ställen (t ex efter 21:25 eller efter Luk 21:38 ). Att bibelstället till innehållet stämmer överens med evangelisternas vittnesbörd är allmänt omvittnat.