× 
 Från
 Till
 Metod

 

Leviternas fyrtioåtta städer

Kapitel 21

1 Huvudmännen för leviternas familjer trädde fram inför prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och inför huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar.2 De talade till dem i Silo i Kanaans land: " Herren gav befallning genom Mose att vi skulle få städer att bo i med tillhörande utmarker för vår boskap."3 Enligt Herrens befallning gav då Israels barn av sina arvslotter åt leviterna följande städer med tillhörande utmarker:
4 För kehatiternas släkter föll lotten ut så att bland dessa leviter fick prästen Arons söner genom lotten tretton städer ur Juda, Simeons och Benjamins stam.5 Och Kehats övriga barn fick genom lotten tio städer ur Efraims stams släkter, ur Dans stam och ur ena hälften av Manasse stam.
6 Gersons barn åter fick genom lotten tretton städer ur Isaskars stams släkter, ur Asers stam, ur Naftali stam och ur andra hälften av Manasse stam, i Basan.
7 Meraris barn fick efter sina släkter tolv städer ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam.
8 Israels barn gav åt leviterna dessa städer med tillhörande utmarker genom lottkastning, så som Herren hade befallt genom Mose.
9 Ur Juda barns stam och ur Simeons barns stam gav man följande här namngivna städer.10 Av kehatiternas släkter bland Levi barn fick Arons söner följande, ty dem träffade lotten först:11 Man gav dem Arbas, Anoks fars, stad, det vill säga Hebron i Juda bergsbygd, med dess utmarker runt omkring.12 Men åkerjorden och byarna, som tillhörde staden, gav man till besittning åt Kaleb, Jefunnes son.
13 Åt prästen Arons söner gav man dråparfristaden Hebron med dess utmarker, vidare Libna med dess utmarker,14 Jattir med dess utmarker, Estemoa med dess utmarker,15 Holon med dess utmarker, Debir med dess utmarker,16 Ajin med dess utmarker, Jutta med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker - nio städer ur dessa två stammar.17 Ur Benjamins stam gav man dem Gibeon med dess utmarker, Geba med dess utmarker,18 Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker - fyra städer.19 De städer som Arons söner, prästerna, fick utgjorde tillsammans tretton städer med tillhörande utmarker.
20 De övriga kehatiternas släkter av leviterna fick ur Efraims stam följande städer, som lotten bestämde åt dem:21 Man gav dem dråparfristaden Sikem med dess utmarker i Efraims bergsbygd, Gezer med dess utmarker22 och Kibsajim med dess utmarker - fyra städer.23 Från Dans stam fick de Elteke med dess utmarker, Gibbeton med dess utmarker,24 Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker - fyra städer.25 Från ena hälften av Manasse stam fick de Taanak med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker - två städer.26 De städer som de övriga kehatiternas släkter fick utgjorde alltså tio med tillhörande utmarker.
27 Bland leviternas släkter fick vidare Gersons barn ur ena hälften av Manasse stam dråparfristaden Golan i Basan med dess utmarker och Beestera med dess utmarker - två städer.28 Ur Isaskars stam fick de Kisjon med dess utmarker, Dobrat med dess utmarker,29 Jarmut med dess utmarker och En-Gannim med dess utmarker - fyra städer.30 Ur Asers stam fick de Misal med dess utmarker, Abdon med dess utmarker,31 Helkat med dess utmarker och Rehob med dess utmarker - fyra städer.32 Ur Naftali stam fick de dråparfristaden Kedesh i Galileen med dess utmarker, Hammot-Dor med dess utmarker och Kartan med dess utmarker - tre städer.33 Gersoniternas städer efter deras släkter utgjorde alltså tretton med tillhörande utmarker.
34 De övriga leviterna, Meraris barns släkter, fick ur Sebulons stam Jokneam med dess utmarker, Karta med dess utmarker,35 Dimna med dess utmarker och Nahalal med dess utmarker - fyra städer.36 Ur Rubens stam fick de Beser med dess utmarker, Jahsa med dess utmarker,37 Kedemot med dess utmarker och Mefaat med dess utmarker - fyra städer.38 Ur Gads stam fick de dråparfristaden Ramot i Gilead med dess utmarker, Mahanajim med dess utmarker,39 Hesbon med dess utmarker och Jaser med dess utmarker - fyra städer.40 De städer som de övriga leviternas släkter, Meraris barn, fick på sin lott efter sina släkter, var tolv städer.
41 Tillsammans utgjorde levitstäderna inom israeliternas besittningsområde fyrtioåtta städer med tillhörande utmarker.42 Var och en av dessa städer bestod av staden med tillhörande utmarker runt omkring. Så var det med alla dessa städer.
43 Så gav Herren åt Israel hela det land som han med ed hade lovat ge åt deras fäder, och de tog det i besittning och bosatte sig där.44 Herren gav dem ro på alla sidor, så som han med ed hade lovat deras fäder. Ingen av deras fiender kunde stå dem emot, utan Herren gav alla fienderna i deras hand.45 Ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels hus. Allt gick i fullbordan.