× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en Herre i himlen.

Förmaningar

Kapitel 4

2 Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.3 Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet - det är för den jag är fånge -4 och att jag talar som jag bör, när jag avslöjar den.5 Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle.6 Ert tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en.

Personliga meddelanden

7 Vad mig beträffar skall Tykikus berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren.8 Honom sänder jag till er just för att ni skall få veta hur vi har det och för att han skall uppmuntra era hjärtan.9 Med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus, som är en av er. De skall berätta för er om allting här.
10 Aristarkus, min medfånge, hälsar till er och det gör också Markus, Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om: ta väl emot honom när han kommer till er.11 Jesus, som kallas Justus, hälsar också. Bland de omskurna* är dessa mina enda medarbetare för Guds rike. De har varit till tröst för mig.12 Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni skall stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill.13 Jag kan intyga hur mycket han arbetar för er och för dem i Laodicea och Hierapolis.14 Vår älskade Lukas,* läkaren, hälsar till er liksom Demas.
15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus.*
16 När mitt brev har blivit uppläst hos er, se då till att det också blir uppläst i församlingen i Laodicea och att ni får läsa brevet som kommer från dem.17 Säg åt Arkippus: "Se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren."18 Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Tänk på mina bojor. Nåden vare med er.

Fotnoter
4:11omskurna Här avses judekristna.
4:14Lukas Lukasevangeliets och Apostlagärningarnas författare.
4:15hans hus Andra handskrifter: "hennes hus". Av namnets form framgår inte om det är man eller kvinna.