× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus hos publikanen Sackeus

Kapitel 19

1 Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden.2 Och se, där fanns en man som hette Sackeus och var förman vid tullen,* och han var rik.3 Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkskarans skull, ty han var liten till växten.4 Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen.5 När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom: "Sackeus, skynda dig ner, ty i dag måste jag komma och stanna i ditt hus."6 Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.7 Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare."8 Men Sackeus stod där och sade till Herren: "Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka."9 Jesus sade till honom: "I dag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son.10 Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat."

Liknelsen om punden

11 När de hörde detta, berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt.12 Han sade: "En man av förnäm släkt for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka.13 Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund* och sade till dem: Gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka.14 Men hans landsmän hatade honom, och när han hade farit skickade de sändebud som skulle säga: Vi vill inte ha honom till kung över oss.15 Men han fick sin kungavärdighet, och när han kom tillbaka lät han kalla till sig tjänarna som hade fått pengarna. Han ville veta vad var och en hade förtjänat.16 Den förste kom och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till.17 Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer.18 Den andre kom och sade: Ditt pund har gett fem pund till.19 Kungen sade till honom: Du skall härska över fem städer.20 Därefter kom en annan tjänare och sade: Herre, se här är ditt pund. Jag har haft det förvarat i en duk21 av fruktan för dig, eftersom du är en sträng man som tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.22 Hans herre sade till honom: Efter dina egna ord skall jag döma dig, du onde tjänare! Du visste att jag är en sträng man, som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått.23 Varför satte du inte in mina pengar i en bank, så att jag kunde få ut dem med ränta när jag kom tillbaka?24 Och till dem som stod bredvid sade han: Ta ifrån honom hans pund och ge det åt den som har tio pund.25 De sade: Herre, han har redan tio pund.26 Ja, jag säger er: Var och en som har skall få, men den som inget har, från honom skall tas också det han har.27 Men dessa mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, för hit dem och hugg ner dem inför mina ögon."

Jesu intåg i Jerusalem

28 Sedan Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem.29 Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar30 och sade: "Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den skall ni finna ett åsneföl, som står där bundet och som ännu ingen har suttit på.* Lös det och led hit det.31 Och om någon frågar er varför ni löser det, skall ni svara: Herren behöver det."32 De som var utsända begav sig i väg och fann att det var som han hade sagt dem.33 Och de löste fölet. Då frågade de som ägde det: "Varför löser ni fölet?"34 De svarade: "Herren behöver det."35 Och de ledde det till Jesus och lade sina mantlar på det och lät Jesus sitta upp.36 Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen.
37 Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett:38 "Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!"39 Några fariseer i folkmassan sade då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga!"40 Han svarade: "Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa."

Jesus gråter över Jerusalem

41 När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den42 och sade: "Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon.43 Ty det skall komma dagar över dig, när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll.44 De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig."

Jesus i templet

45 Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där.46 Han sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus skall vara ett bönens hus.* Men ni har gjort det till ett rövarnäste."47 Och han undervisade var dag i templet. Översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen,48 men de kunde inte komma på hur de skulle gå till väga. Ty allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade ivrigt.

Fotnoter
19:2förman vid tullen Se not till Matt 10:3 .
19:13pund Grek. "mina". Se Sakupplysning.
19:30ännu ingen har suttit på Se 4 Mos 19:2 , 5 Mos 21:3 , 1 Sam 6:7 .
19:46Jes 56:7 .