× 
 Från
 Till
 Metod

 

Människosonen är sabbatens Herre

Kapitel 12

1 Vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta.2 När fariseerna såg det, sade de till honom: "Se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten."3 Han svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde, när han och hans följeslagare var hungriga:*4 hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden,* som varken han eller de som var med honom fick äta, utan endast prästerna?5 Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld?6 Jag säger er: Här ser ni det som är större än templet.7 Om ni hade förstått vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer,* så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga.8 Ty Människosonen är sabbatens Herre."
9 Sedan begav han sig därifrån och gick in i deras synagoga.10 Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Jesus: "Är det tillåtet att bota på sabbaten?" De ville nämligen ha något att anklaga honom för.11 Han svarade dem: "Vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop, och det också på sabbaten?12 Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får! Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten."13 Sedan sade han till mannen: "Räck ut din hand." Han räckte ut den, och den var nu lika frisk som den andra.14 Fariseerna gick då ut och överlade om att döda honom.15 När Jesus fick veta det, drog han sig undan.

Herrens tjänare

Många följde honom, och han botade dem alla.16 Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var,17 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja:Se min tjänare, som jag har utvalt,min älskade, i vilken min själ har sin glädje.Jag skall låta min Andekomma över honom,och han skall förkunna rättenför folken.*Han skall inte tvista eller skrika.Hans röst skall ingen hörapå gatorna.Ett brutet strå skall han inte krossa,och en rykande veke skall han inte släcka,förrän han har fört rätten till seger.Och till hans namnskall folken sätta sitt hopp.

Jesu gärning eller Satans

22 Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum, och han botade honom, så att den stumme talade och såg.23 Och allt folket blev utom sig av häpnad och sade: "Kanske är han Davids son?"24 När fariseerna hörde det, sade de: "Det är bara med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna."25 Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj* som är splittrad kommer inte att bestå.26 Om Satan driver ut Satan, har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå?27 Och om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Beelsebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför att vara era domare.28 Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.29 Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus.30 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
31 Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas.32 Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.

Trädet och frukten

33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet.34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.35 En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont.36 Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag.37 Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas."

Ett ont släkte kräver tecken

38 Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken."39 Han svarade dem: "Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken.*40 Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.41 Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona.42 Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo.

En ond andes återkomst

43 När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen.44 Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat,45 går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte."

Jesu familj

46 Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom.47 Någon sade då till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig."48 Han svarade: "Vem är min mor och vilka är mina bröder?"49 Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: "Här är min mor och mina bröder.50 Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor."

Fotnoter
12:3Se 1 Sam 21:1f .
12:4skådebröden Bröd som lades fram inför Guds ansikte i helgedomen som ett ständigt offer (1 Sam 21:6 , 2 Mos 25:30 , Hebr 9:2 ).
12:7Hos 6:6 .
12:18-21Jes 42:1f .
12:25familj Se not till Joh 4:53 .
12:39Jonas tecken Det tecken som profeten Jona var.