× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jonas tecken

Kapitel 16

1 Fariseerna och sadduceerna kom fram och ville snärja Jesus och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen.2 Men han svarade dem: "På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, för himlen är röd,3 och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda.4 Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jonas tecken." Och han lämnade dem och gick sin väg.

Fariseernas och sadduceernas surdeg

5 När lärjungarna kom över till andra sidan sjön, märkte de att de hade glömt att ta med bröd.6 Jesus sade till dem: "Akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg!"7 De sade till varandra: "Varför har vi inte tagit bröd med oss?"8 Jesus märkte det och sade: "Varför samtalar ni med varandra om att ni inte har bröd? Så lite tro ni har!9 Förstår ni ännu ingenting? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de fem tusen och hur många korgar ni fick?10 Eller de sju bröden till de fyra tusen och hur många korgar ni fick?11 Hur kunde ni tro att jag talade till er om bröd? Jag sade ju att ni skulle akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg."12 Då förstod de att han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och sadduceernas lära.

Petrus bekännelse

13 Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: "Vem säger folket att Människosonen är?"14 De svarade: "Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna."15 Han sade till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?"16 Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son."17 Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.18 Jag säger dig: Du är Petrus,* och på denna klippa* skall jag bygga min församling, och helvetets* portar skall inte få makt över den.19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar.* Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen."20 Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

Jesus talar om sitt lidande

21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas.22 Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom: "Gud är nådig mot dig,* Herre. Detta skall aldrig hända dig."23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."

I Jesu efterföljd

24 Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.25 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?27 Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Jesu härlighet uppenbaras

28 Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike."

Fotnoter
16:18Petrus Grek. Petros. Ett grekiskt namn som bygger på ordet "petra", klippa. Det är en översättning av det arameiska namnet "Kefa" (i grekisk form "Kefas" Joh 1:42 , Gal 1:18 ).
16:18på denna klippa Dvs på den tro och bekännelse som Petrus uttalar (1 Kor 3:11 , Ef 2:20 , Upp 21:14 ).
16:18helvetet Grek. Hades.
16:19himmelrikets nycklar Den fullmakt att "lösa" och "binda" som Petrus här får, ges ###buildFootNoteLink2, bok i saknas! åt församlingen. Se också Joh 20:23 .
16:22Gud är nådig mot dig Med dessa ord tillbakavisar Petrus talet om korset. Jfr 1 Petr 1:18f .