× 
 Från
 Till
 Metod

 

De visa männen

Kapitel 2

1 När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid,* se, då kom visa män* från Östern till Jerusalem2 och frågade: "Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom."3 När kung Herodes hörde det, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom.4 Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda* och frågade ut dem, var Messias skulle födas.5 De svarade: "I Betlehem i Judeen, ty så är skrivet genom profeten:6 Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel."*
7 Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig.8 Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: "Gå och sök noga efter barnet, och när ni har funnit det, underrätta mig, så att även jag kan komma och tillbe det."9 De lyssnade till kungen och begav sig i väg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var.10 När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.11 Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra.*12 Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land.

Flykten till Egypten

13 När de visa männen hade farit, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det."14 Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten.15 Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Ut ur Egypten kallade jag min son.*

Herodes barnamord

16 När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen, blev han ursinnig, och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och därunder, detta enligt den tid som han noga tagit reda på av de visa männen.17 Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia:18 Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel sörjde sina barn, och hon ville inte låta trösta sig, eftersom de inte längre fanns till.*

Återkomsten till Israel

19 När Herodes nu var död, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten.20 Ängeln sade: "Stig upp och tag med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, ty de som ville ta barnets liv är döda."21 Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land.22 Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judeen efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sedan han i en dröm hade blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område.23 Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna* att Jesus skulle kallas nasaré.

Fotnoter
2:1kung Herodes tid Herodes den store, kung över Judeen 37 - 4 f. Kr., var en mycket hård och blodbesudlad furste.
2:1visa män Dvs österländska stjärntydare. De hörde till de många hedningar som hade hört löftena om Messias (4 Mos 24:17 ) och som väntade på Israels Frälsare. Israel hade levt i fångenskap i Österlandet, och Israels hopp hade där blivit känt bland hedningarna.
2:4överstepräster och skriftlärda På NT:s tid fanns det flera överstepräster samtidigt, men endast en var tjänstgörande. Som folkets främste representant fungerade översteprästen som ordförande i det judiska Stora rådet, som bestod av 71 medlemmar (26:3 ). Han var också den som en gång om året bar fram försoningsoffret. Skriftlärda står som beteckning för lagkunniga (torahkunniga) lärare. De flesta av dem tillhörde fariseernas parti. Hela deras strävan gick ut på att i allt fullgöra lagen och de äldstes stadgar och att ställa andra under samma krav.
2:6I sitt svar sammanställer de Mika 5:2 med 2 Sam 5:2 och 1 Krön 11:2 . Jfr Joh 7:42 .
2:11rökelse och myrra var forntidens mest berömda dofthartser (ett slags kådor) och dyrbara handelsvaror. Rökelse utvinns från buskar eller träd av olika Boswellia-arter, t ex B. sacra. - Angående myrra, se not till Joh 19:39 .
2:15Hos 11:1 .
2:18Jer 31:15 .
2:23genom profeterna Till skillnad från andra ställen i evangeliet (1:22f , 2:15 , 17, 3:3 ) hänvisas här inte till en bestämd profet. Pluralen "profeterna" måste peka på det allmänna innehållet hos profeterna (Jes 11:1 , Dom 13:5 , 7).