× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rätt givande

Kapitel 6

1 Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen.2 När du ger en gåva,* blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.3 Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör,4 så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Rätt bön

5 När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.7 Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull.8 Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det.

Herrens bön

9 Så skall ni be:

Fader vår, som är i himlen.

Helgat blive ditt namn.

10 Komme ditt rike.

Ske din vilja på jorden

liksom den sker i himlen.

11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen.

12 Och förlåt oss våra skulder,

såsom också vi förlåter dem

som står i skuld till oss.

13 Och för oss inte in i frestelse

utan fräls oss från den onde.*
14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er.15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Rätt fasta

16 När ni fastar,* se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.17 Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte,18 så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Skatter i himlen

19 Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl.20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Ögat är kroppens ljus

22 Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus.23 Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

Gud eller mammon

24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.*
25 Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?26 Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?28 Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.29 Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.30 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har!31 Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med?32 Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.34 Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Fotnoter
6:2gåva Ordet "gåva" (grek. eleemosyne, "allmosa", "barmhärtighet") förekommer i NT i betydelsen gåvor till nödställda. Mose lag fordrade givmildhet mot nödlidande (5 Mos 15:7-11 ), och GT:s profeter inskärpte denna plikt (Jer 22:16 , Dan 4:27 , Amos 2:6f .).
6:13En del handskrifter har en lovprisande avslutning: "Ty riket är ditt och makten och äran i evighet, amen."
6:16fastar I GT var fasta påbjuden endast på den stora försoningsdagen (3 Mos 16:29f ), i Apg kallad "fastedagen". Under tider av nöd var det dock vanligt att man fastade som tecken på sorg och ånger (2 Sam 1:12 , Neh 1:4 , Joel 1:13f ). Folket kom att uppfatta fastan som en religiöst förtjänstfull gärning, något som framkallade skarpa protester från profeterna (Jes 58:1-5 , Jer 14:12 ). I nytestamentlig tid fastade fromma judar två gånger i veckan, måndag och torsdag (Luk 18:12 ).
6:24mammon Arameiskt ord som betyder "förmögenhet", "rikedom". Rikedomen är här personifierad som en avgud, som man slavar under.