× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus botar en lam man

Kapitel 9

1 Jesus steg i en båt och for över sjön och kom till sin egen stad.*2 Där förde de till honom en lam man, som låg på en bädd. Och då han såg deras tro, sade han till den lame: "Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna."3 Några skriftlärda tänkte: "Han hädar."4 Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan?5 Vilket är lättast att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp och gå?6 Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem!"7 Då steg mannen upp och gick hem.8 När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor.*

Jesus kallar Matteus

9 Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus* sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig!" Då steg Matteus upp och följde honom.10 När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar.11 Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter er mästare med publikaner och syndare?"12 Jesus hörde det och sade: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka.13 Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer.* Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."

Bröllopsgäster fastar inte

14 Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: "Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?"15 Jesus svarade dem: "Inte kan väl brudgummens vänner* sörja, så länge brudgummen är hos dem? Men det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då skall de fasta.16 Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan bli värre.17 Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gör det sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, så att både vin och säckar bevaras."

Jesus uppväcker Jairus dotter

18 Medan Jesus talade till dem, kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: "Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen."19 Då steg Jesus upp och följde honom, och hans lärjungar gick också med.20 Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel.21 Hon tänkte: "Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk."22 Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: "Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från det ögonblicket var kvinnan botad.
23 När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och folkskaran som höll dödsklagan,24 sade han: "Gå härifrån! Den lilla flickan är inte död. Hon sover." Då hånskrattade de åt honom.25 Men så snart folket hade visats ut, gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp.26 Och ryktet om detta gick ut över hela det området.

Jesus botar två blinda och en stum

27 Då Jesus gick därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son!"28 Och när han kom hem, gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, Herre."29 Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er."30 Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: "Se till att ingen får veta detta."31 Men de gick ut och spred ryktet om honom i hela det området.
32 Medan de var på väg ut, se, då förde man till honom en man som var stum och besatt.33 Och när han hade drivit ut den onde anden, talade den stumme. Och folket häpnade och sade: "Aldrig har man sett något sådant i Israel."34 Men fariseerna sade: "Det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna."

Som får utan herde

35 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.37 Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor, men arbetarna är få.38 Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."

Fotnoter
9:1sin egen stad Kapernaum.
9:8åt människor Annan översättning: "till människors bästa."
9:9Matteus I Mark 2:14 och Luk 5:27 kallas han också Levi.
9:13Hos 6:6 .
9:15brudgummens vänner De bröllopsgäster som stod brudgummen närmast. Här avses Jesu lärjungar.