× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren går till rätta med Israel

Kapitel 6

1 Hör vad Herren säger:

Stå upp och gå till rätta
inför bergen
och låt höjderna höra din röst.
2 Hör Herrens anklagelser, ni berg,lyssna ni jordens
fasta grundvalar!Ty Herren anklagar sitt folk,med Israel vill han gå till rätta.
3 Mitt folk,
vad har jag gjort mot dig,och på vilket sätt
har jag tröttat ut dig?Svara mig!
4 Jag förde dig upp ur
Egyptens land,ur träldomshuset befriade jag dig.Jag sände Mose, Aron
och Mirjam framför dig.
5 Mitt folk, kom ihåg vad Balak,kungen i Moab, hade i sinnetoch vad han fick för svarav Bileam, Beors son.Kom ihåg hur det var
mellan Sittim och Gilgaloch lär dig förstå Herrens rättfärdiga gärningar.

6 Med vad skall jag komma
inför Herren
och med vad skall jag böja mig
för Gud i höjden?Skall jag träda fram inför honom med brännoffer,med årsgamla kalvar?
7 Gläds Herren åt bockar
i tusental,åt oljeströmmar i tiotusental?Skall jag ge min förstfödde till offer för min överträdelse,min livsfrukt till syndoffer
för min själ?

8 Han har kungjort för dig,o människa, vad gott är.Vad begär väl Herren av digannat än att du gör det
som är rätt,att du älskar barmhärtighetoch vandrar i ödmjukhet
med din Gud?

Israels skuld och straff

9 Hör, hur Herren ropar till staden!Den som är vis
ger akt på ditt namn.Hör om straffet och vem han är som har bestämt det.
10 Finns det ännu
i den ogudaktiges husskatter som förvärvats
genom orätt,eller ett alltför litet efa-mått,
värt att förbannas?
11 Vore jag rättfärdig
om jag tillät orätt vågoch falska vikter i väskan?
12 Eftersom de rika i staden
är fulla av våld,och de som bor där talar lögnoch har en falsk tunga i sin mun,
13 måste jag slå dig med sår
som inte läksoch lägga dig i ruiner
för dina synders skull.
14 Du skall äta men inte bli mätt,hunger skall plåga dig.Vad du skaffar undan
skall du inte kunna rädda,och vad du räddar
skall jag ge åt svärdet.
15 Du skall så men inte få skörda,du skall pressa olivermen inte få smörja dig med oljan.Du skall pressa ut druvmustmen inte få dricka vinet.
16 Man håller fast vid
Omris stadgaroch allt vad Ahabs hus har gjort.Ni följer deras råd.Därför skall jag göra dig
till ett öde landoch invånarna i staden till hån.Ja, mitt folks förakt
skall ni få bära.