× 
 Från
 Till
 Metod

 

Folket bekänner sina synder

Kapitel 9

1 På tjugofjärde dagen i samma månad samlades Israels barn till fasta, klädda i sorgdräkt och med jord på sina huvuden.2 De som var av Israels släkt avskilde sig från alla främlingar och trädde fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar.3 De reste sig upp från sin plats och man läste ur Herrens, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen. Under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad Herren, sin Gud.
4 Jesua och Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani och Kenani steg upp på leviternas plattform och ropade med hög röst till Herren, sin Gud.
5 Leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: "Stig upp och prisa Herren, er Gud, från evighet till evighet!

Lovat vare ditt härliga namn,som är upphöjt
över allt lov och pris.
6 Du ensam är Herren.Du gjorde himlarna
och himlarnas himmel
och hela deras härskara,jorden och allt som är på den,haven och allt som är i dem,och du håller dem alla vid liv.Himlens härskara tillber dig.

7 Du, Herre, är den Gudsom utvalde Abramoch förde honom ut
från det kaldeiska Uroch gav honom namnet Abraham.
8 Du fann hans hjärta trofast
inför digoch du slöt förbund med honom:att ge åt hans efterkommande kananeernas, hetiternas,amoreernas, perisseernas,jebusiternas och
girgaseernas land.Du lät dina ord gå i uppfyllelse,ty du är rättfärdig.

9 Du såg våra fäders nöd i Egyptenoch hörde deras rop
vid Röda havet.
10 Du gjorde tecken och under
mot farao,mot alla hans tjänareoch mot allt folket i hans land.Ty du visste hur övermodigt egyptierna behandlade dem.Du gjorde dig ett namn,
som är detsamma än idag.
11 Havet delade du framför dem,så att de gick mitt igenom det på torr mark.Men deras förföljare sänkte du
i djupet,som en sten i väldiga vatten.
12 Med en molnstod
ledde du dem om dagenoch med en eldstod om nattenför att lysa dem
på den väg de skulle gå.

13 På Sinai berg steg du neroch du talade till dem
från himlen,gav dem rättfärdiga föreskrifteroch sanna lagar,
goda stadgar och bud.
14 Om din heliga sabbat
gav du dem kunskapoch bud, stadgar och lagar
gav du demgenom din tjänare Mose.
15 Bröd från himlen gav du demnär de hungrade,vatten ur klippan lät du kommanär de törstade.Du bjöd dem gåoch ta i besittning det landsom du med upplyft handhade lovat ge dem.

16 Men våra fäder
handlade övermodigt.
De var hårdnackade och lyssnade inte på dina befallningar.
17 De vägrade lyssnaoch kom inte ihåg de undersom du hade gjort bland dem.De var hårdnackadeoch valde i sin upproriskhet
en anförareför att vända tillbaka till sitt slaveri.Men du är en Gud som förlåter,nådig och barmhärtig,sen till vrede och stor i nåd.Du övergav dem inte,
18 fastän de gjorde sig
en gjuten kalv och sade:"Detta är din gud,som har fört dig upp ur Egypten",och de gjorde sig skyldiga
till stora hädelser.
19 Men i din stora barmhärtighetövergav du dem ändå inte
i öknen.Molnstoden vek inte ifrån dem om dagenutan ledde dem på vägen,och eldstoden upplyste om nattenden väg de skulle gå.
20 Din gode Ande gav du
för att undervisa dem.Ditt manna nekade du inte
deras mun,och vatten gav du dem
när de törstade.
21 I fyrtio år försörjde du dem
i öknen,så att ingenting fattades dem.Deras kläder blev inte utslitna,och deras fötter svullnade inte.

22 Du gav dem riken och folkoch delade ut åt dem
olika områden.De intog Sichons land,det land som tillhörde
kungen i Hesbon,och det land som tillhörde Og, kungen i Basan.
23 Deras barn gjorde du talrikasom stjärnorna på himlen.Du förde dem in i det landsom du lovat deras fäderatt komma till och ta i besittning.
24 Och deras barn komoch tog landet i besittning.Du kuvade för dem landets invånare, kananeerna,och gav dessa i deras hand,både kungarna och landets folk,och de gjorde med dem
som de ville.
25 De intog befästa städer
och en bördig jordoch tog i besittning hus
fulla med allt gott,och uthuggna brunnar, vingårdar,olivplanteringar och fruktträd
i mängd.De åt, blev mätta och välmåendeoch njöt av din stora godhet.
26 Men de blev olydiga
och upproriska mot dig,de kastade din lag bakom sin rygg.De dödade dina profeter
som varnade democh ville få dem att vända om
till dig.De gjorde sig skyldiga
till grova hädelser.
27 Då gav du dem
i deras fienders handoch dessa förtryckte dem.Men i sin nöd ropade de till dig,och från himlen hörde du det.Efter din stora barmhärtighetgav du dem befriare,som frälste dem
ur deras fienders hand.

28 Men när de kom till ro,gjorde de åter det som var ont inför dig.Då lämnade du dem
i deras fienders hand,så att dessa fick råda över dem.Men åter ropade de till dig,och från himlen hörde du det,du räddade dem efter din barmhärtighet många gånger.
29 Du förmanade dem för att föra dem tillbaka till din undervisning.Men de var övermodigaoch lyssnade inte på dina bud utan syndade
mot dina föreskrifter,fastän den människa som håller dem får leva genom dem.De var envisa och hårdnackade och vägrade lyssna.
30 Du hade tålamod med dem
i många åroch förmanade dem med din Ande genom dina profeter,men de lyssnade inte.Då gav du dem
i de främmande folkens hand.
31 Men du som är rik
på barmhärtighet
gjorde inte slut på democh övergav dem inte.Ty du är en nådig
och barmhärtig Gud.

32 Och nu, vår Gud, du store,väldige och fruktansvärde Gud,du som håller förbundet
och bevarar nåd,må du inte anse den plåga vara för ringa som har drabbat oss,våra kungar, våra furstar,våra präster, våra profeter,våra fäder och hela ditt folk -från de assyriska kungarnas dagar ända till denna dag.
33 Du är rättfärdig i allt det
som har kommit över oss,ty du har visat dig trofast,men vi har varit ogudaktiga.
34 Våra kungar, våra furstar,våra präster och våra fäderhöll inte din lagoch gav inte akt på dina budoch de varningar du gav dem.
35 Fast de levde i sitt eget rikemed allt det goda
som du skänkte demi det vidsträckta och bördiga land som du gav dem,har de ändå inte tjänat digeller vänt om
från sina onda gärningar.
36 Se, idag är vi slavar,i det land som du gav
åt våra fäderför att de skulle äta dess frukt
och dess goda,se, där är vi slavar.
37 Dess rika skörd ges åt de kungar
som du har satt över oss
för våra synders skull.De råder över våra kroppar
och vår boskap som de behagar,och vi är i stor nöd."

Förbundets förnyelse och innehåll

38 På grund av allt detta slöt vi ett fast förbund och satte upp det skriftligt. På skrivelsen, som försågs med sigill, stod våra furstars, våra leviters och våra prästers namn.