× 
 Från
 Till
 Metod

 

Domsord över Edom

1 Obadjas profetia*

Så säger Herren, Herren om Edom:Ett budskap har vi hört
från Herren,och en budbärare är utsänd
bland hednafolken:"Upp, ja, låt oss stå uppoch strida mot det!"

2 Se, jag har gjort dig ringa
bland hednafolken,
djupt föraktad är du.
3 Ditt hjärtas övermod
har bedragit dig,där du sitter bland bergsklyftornai din höga boningoch säger i ditt hjärta:"Vem kan störta mig ner
till jorden?"
4 Om du än svävade högt
som örnen,och mitt ibland stjärnorna
byggde ditt bo,så skulle jag ändå störta dig ner därifrån,säger Herren.

5 Om tjuvar kommer till digeller plundrare om natten,ja, då är det ute med dig!Skall de inte stjäla
till dess att de fått nog?Om vinbärgare kommer till dig,skall de då lämna kvar
en efterskörd?
6 Hur genomsökt skall inte Esau bli!Hans dolda skatter
skall letas fram!
7 Till gränsen skall de driva dig ut,alla de som stod i förbund
med dig.De skall bedra digoch bli dig övermäktiga,de som du levde i fred med.De som äter ditt brödskall lägga en snara under dig.Det finns inget förstånd
hos dem.

8 Skall jag inte på den dagen,säger Herren,förgöra de visa i Edomoch allt förstånd på Esaus berg?
9 Dina hjältar, Teman,
skall slås av förfäran,och var man på Esaus bergskall bli utrotad och dräpt.
10 För våld mot din broder Jakobskall du höljas med skam
och bli utrotad till evig tid.
11 Den dag du stod på avstånd,den dag då främlingar
förde bort hans rikedomaroch utlänningar drog in
genom hans portoch kastade lott om Jerusalem,då var också du som en av dem.
12 Se inte med lust
på din broders dag,på hans olyckas dag.Gläd dig inte över Juda barnpå deras undergångs dag.Spärra inte upp munnen så stortpå nödens dag.
13 Drag inte in genom mitt folks portpå deras ofärds dag.Se inte, också du,
på hans olycka med lustpå hans ofärds dag.Räck inte ut din hand
efter hans rikedomarpå hans ofärds dag.
14 Stå inte vid vägskäletför att slå ner hans flyktingaroch utlämna inte hans överlevandepå nödens dag.

Herrens dag

15 Ty Herrens dag är näraför alla hednafolk.Som du har gjort,
så skall det göras mot dig.Dina gärningar skall komma tillbakaöver ditt eget huvud.
16 Ty som ni har druckit
på mitt heliga berg,skall alla hednafolk få dricka
utan uppehåll.De skall dricka, de skall svälja,de skall bli som om de aldrig varit till.

17 Men på Sions berg
skall finnas en räddad skara,
och den skall vara helig,och Jakobs hus skall åter råda över sina besittningar.
18 Då skall Jakobs hus bli en eldoch Josefs hus en låga,och Esaus hus skall vara som strå,och de skall tända eld på dem och förtära dem.Ingen skall komma undan
av Esaus hus,ty Herren har talat.

19 Då skall de som bor i Sydlandet ta Esaus berg i besittning. De som bor i Låglandet skall ta filisteernas land. Också Efraims land och Samariens mark skall man ta i besittning. Och Benjamin skall ta Gilead.20 Och de som förts bort av denna Israels här, de som bor i Kanaan ända till Sarefat, liksom de som förts bort från Jerusalem, de som bor i Sefarad, dessa skall ta Negevs städer i besittning.21 Frälsare skall dra upp på Sions berg för att döma Esaus berg.
Och riket skall tillhöra Herren.

Inledning till boken
GT:s kortaste bok är svår att datera. Det anfall mot Jerusalem som v. 11-14 anspelar på kan vara det som nämns i 2 Krön 21:16, 17 och profeten kan då vara den Obadja som nämns i 2 Krön 17:7 (840-talet f. Kr.). Obadja citeras av profeten Jeremia. Bokens tema är Guds dom över Edom och orsaken till den.

Fotnoter
1profetia Ordagrant: "syn". Dvs detta är vad Obadja har sett, vad som uppenbarats för honom.