× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 11

1 Herren avskyr falsk våg,
full vikt behagar honom.

2 När högfärd kommer, följer förakt,men hos de ödmjuka är vishet.

3 De redbaras ostrafflighet
leder dem,
de trolösa fördärvas
genom sin falskhet.

4 Ägodelar hjälper inte
på vredens dag,
men rättfärdighet
räddar från döden.

5 Den ostraffliges rättfärdighet
gör hans väg jämn,
den ogudaktige faller
genom sin ogudaktighet.

6 De redbaras rättfärdighet
räddar dem,
de trolösa fångas av sina begär.

7 När en ogudaktig dör,
blir hans hopp om intet,
det de onda väntar på går förlorat.

8 Den rättfärdige räddas ur nöden,den ogudaktige drabbas
i hans ställe.

9 Med sin mun fördärvar
den gudlöse sin nästa,
genom kunskap
blir de rättfärdiga räddade.

10 Över de rättfärdigas välgång gläder sig staden,när de ogudaktiga förgås
råder jubel.

11 Genom de redbaras välsignelse blir en stad upphöjd,genom de ogudaktigas mun
rivs den ner.

12 Den som är utan vett
föraktar sin nästa,
den som har förstånd tiger.

13 Den som går med förtal
förråder hemligheter,
den som har ett trofast hjärta döljer vad han vet.

14 Där kloka råd saknas
kommer folket på fall,
när många ger goda råd går det väl.

15 Den som går i borgen för en främling råkar illa ut,den som hatar att ge handslag
är trygg.

16 En älsklig kvinna vinner ära,våldsverkare vinner rikedom.

17 En barmhärtig man
gör väl mot sig själv,
den grymme skadar sitt eget kött.

18 Den ogudaktige
gör en bedräglig vinst,
den som sår rättfärdighet
får en säker lön.

19 Den som står fast i rättfärdighet vinner liv,den som far efter ont
drar över sig död.

20 De som har förvända hjärtan
är en styggelse för Herren,
de som lever ostraffligt
behagar honom.

21 De onda blir förvisso inte ostraffademen de rättfärdigas efterkommande skall räddas.

22 Som en guldring i svinets tryneär skönhet hos en kvinna
utan vett.

23 Vad de rättfärdiga önskar
är idel gott,
vad de ogudaktiga kan hoppas på är vrede.

24 Den ene strör ut och får ändå mer,den andre snålar
och blir bara fattigare.

25 Den frikostige blir rikligen mättad,den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt.

26 Den som undanhåller sin säd förbannas av folket,välsignelse kommer över den
som vill sälja.

27 Den som ivrigt söker det goda strävar efter nåd,den som far efter det onda drabbas själv av det.

28 Den som förtröstar på sin rikedom kommer på fall,men de rättfärdiga
skall grönska som löven.

29 Den som drar olycka
över sitt hus får ärva vind,
den oförnuftige blir träl
åt den som har ett vist hjärta.

30 Den rättfärdiges frukt
är ett livets träd,
den som vinner själar är vis.

31 Om den rättfärdige får sin lön på jorden,hur mycket mer då
den ogudaktige och syndaren!