× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 103

Lovprisning till Herren för hans godhet

1 Av David.

Lova Herren, min själ,ja, hela mitt inre skall prisa
hans heliga namn!
2 Lova Herren, min själ,och glöm inte alla hans välgärningar,
3 han som förlåter dig
alla dina synderoch botar alla dina sjukdomar,
4 han som återlöser ditt liv
från förgängelsenoch kröner dig med nåd
och barmhärtighet,
5 han som mättar ditt begär
med sitt goda,så att du blir ung på nytt
som en örn.

6 Herren handlar rättfärdigtoch skaffar rätt åt alla förtryckta.
7 Han lät Mose veta sina vägar,Israels barn sina gärningar.
8 Barmhärtig och nådig är Herren,sen till vrede och stor i nåd.
9 Han går inte ständigt till rättaoch vredgas inte för evigt.
10 Han handlar inte med oss
efter våra synderoch lönar oss inte
efter våra missgärningar.
11 Ty så hög som himlen
är över jorden,så väldig är hans nåd
över dem som fruktar honom.
12 Så långt som öster är från västerlåter han våra överträdelser vara från oss.
13 Som en far förbarmar sig
över barnen,så förbarmar sig Herren
över dem som fruktar honom.
14 Ty han vet hur vi är skapade,han tänker på att vi är stoft.

15 En människas dagar är som gräset,hon blomstrar
som markens blommor.
16 Vinden drar fram över democh de är borta,deras plats känner dem inte längre.
17 Men Herrens nåd varar
från evighet till evighetöver dem som fruktar honomoch hans rättfärdighet
intill barnbarn,
18 när man håller hans förbundoch tänker på hans befallningar och följer dem.
19 Herren har ställt sin tron
i himlen,hans konungavälde omfattar allt.

20 Lova Herren, ni hans änglar,ni starka hjältar
som utför hans befallning,så snart ni hör ljudet
av hans befallning.
21 Lova Herren,
ni alla hans härskaror,ni hans tjänare
som uträttar hans vilja.
22 Lova Herren, ni alla hans verk,överallt där hans välde är.Min själ, lova Herren!