× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 119*

Den gudfruktiges tröst i Herrens ord

1 Saliga är de
som vandrar i fullkomlighet,de som lever
efter Herrens undervisning.
2 Saliga är de
som tar hans vittnesbörd i akt,de som av allt hjärta söker honom,
3 de som inte gör det som är orättutan vandrar på hans vägar.
4 Du har givit dina befallningarför att de skall hållas
med all kraft.
5 O, att mina vägar vore rätta,så att jag höll dina stadgar!
6 Då skulle jag inte komma på skamnär jag tänkte på alla dina bud.
7 Jag vill tacka dig
av uppriktigt hjärta,när jag lär känna dina rättfärdiga domslut.
8 Dina stadgar vill jag hålla,överge mig aldrig!9 Hur kan en ung man
bevara sitt liv rent?När han håller sig till ditt ord.
10 Jag söker dig av hela mitt hjärta,låt mig inte fara vilse
från dina bud.
11 Jag gömmer ditt tal i mitt hjärtaför att jag inte skall synda
mot dig.
12 Lovad vare du, Herre!Lär mig dina stadgar!
13 Med mina läppar förkunnar jagalla domslut från din mun.
14 Jag jublar
över dina vittnesbörds vägsom över stora skatter.
15 Jag vill begrunda
dina befallningaroch tänka på dina vägar.
16 Jag har min glädje i dina stadgar,jag glömmer inte ditt ord.17 Gör väl mot din tjänare,
så att jag kan levaoch hålla mig till ditt ord.
18 Öppna mina ögon,så att jag ser undren
i din undervisning.
19 Jag är en främling på jorden,dölj inte dina bud för mig.
20 Min själ är sönderkrossadav ständig längtan
efter dina domslut.
21 Du straffar de övermodiga,
de förbannade,dem som far vilse från dina bud.
22 Tag bort ifrån mig
smälek och förakt,ty jag tar vara på dina vittnesbörd.
23 Om än furstar sitter och rådslår mot migbegrundar din tjänare dina stadgar.
24 Dina vittnesbörd är min glädje,de är mina rådgivare.25 Min själ ligger nertryckt i stoftet,håll mig vid liv efter ditt ord.
26 Jag talade om dina vägaroch du svarade mig.Lär mig dina stadgar.
27 Lär mig förstå
dina befallningars väg,så vill jag begrunda dina under.
28 Min själ gråter av bedrövelse,upprätta mig efter ditt ord.
29 Låt lögnens väg
vara långt ifrån migoch ge mig av nåd
din undervisning.
30 Sanningens väg har jag valt,dina domslut har jag ställt framför mig.
31 Jag håller mig
till dina vittnesbörd,låt mig inte komma på skam, Herre.
32 Jag vill löpa
på dina budords väg,ty du tröstar mitt hjärta.33 Visa mig, Herre,
dina stadgars väg,så vill jag akta på den
ända till slutet.
34 Ge mig förståndså att jag tar vara på din undervisningoch håller fast vid den
av allt mitt hjärta.
35 Led mig på dina budords stig,ty jag gläder mig åt den.
36 Vänd mitt hjärta
till dina vittnesbördoch inte till orätt vinning.
37 Vänd bort mina ögonså att de inte ser
efter förgängliga ting,håll mig vid liv på dina vägar.
38 Uppfyll vad du har sagt
till din tjänareså att han fruktar dig.
39 Vänd bort ifrån mig
den vanära som jag fruktar,ty dina domslut är goda.
40 Jag längtar efter dina befallningar,håll mig vid liv
genom din rättfärdighet.41 Låt din nåd komma över mig, Herre,och din frälsning enligt ditt tal,
42 så att jag kan svara den
som hånar mig,ty jag förtröstar på ditt ord.
43 Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun,ty jag hoppas på dina domslut.
44 Jag vill alltid ge akt
på din undervisning,alltid och i evighet.
45 Låt mig gå fram på rymlig plats,ty jag begrundar
dina befallningar.
46 Jag vill tala om dina vittnesbörd inför kungaroch jag skall inte komma på skam.
47 Jag har min glädje i dina bud,som jag älskar.
48 Jag lyfter mina händer
mot dina bud,som jag älskar,jag vill begrunda dina stadgar.49 Tänk på ordet till din tjänare,ty du har givit mig hopp.
50 Det är min tröst i mitt lidandeatt ditt ord håller mig vid liv.
51 De fräcka hånar mig ständigt,men jag viker ej
från din undervisning.
52 Jag tänker på dina domslut
i gången tid, Herre,och jag blir tröstad.
53 Glödande vrede
kommer över migför de ogudaktigas skull,därför att de överger
din undervisning.
54 Dina stadgar är lovsånger för migi det hus där jag bor.
55 Jag tänker om natten
på ditt namn, Herre,jag ger akt på din undervisning.
56 Det har förunnats migatt akta på dina befallningar.57 Du är min del, Herre,jag har sagt att jag vill hålla dina ord.
58 Av hela mitt hjärta
bönfaller jag inför dig:Var mig nådig enligt ditt ord!
59 Jag ger akt på var jag gåroch vänder mina fötter
till dina vittnesbörd.
60 Jag skyndar mig och dröjer inteatt hålla dina bud.
61 De ogudaktigas snaror omger mig,men jag glömmer ej
din undervisning.
62 Mitt i natten stiger jag upp
för att tacka digför dina rättfärdiga domslut.
63 Jag sluter mig till alla
som fruktar dig,till dem som håller
dina befallningar.
64 Din nåd, Herre, uppfyller jorden,lär mig dina stadgar.65 Du gör gott mot din tjänare, Herre,enligt ditt ord.
66 Lär mig gott förstånd
och kunskap,ty jag litar på dina bud.
67 Innan jag fick lida for jag vilse,men nu tar jag vara på ditt ord.
68 Du är god och gör det goda,lär mig dina stadgar.
69 De fräcka ljuger om mig,men jag vill av allt hjärtata dina befallningar i akt.
70 Deras hjärtan är okänsliga
som fett,men jag har min glädje
i din undervisning.
71 Det gjorde mig gott
att bli tillrättavisad,så att jag fick lära mig
dina stadgar.
72 Din muns undervisning
är bättre för migän tusentals stycken guld
och silver.73 Dina händer har gjort mig
och format mig,ge mig förstånd
så att jag kan lära mig dina bud.
74 De som fruktar dig
skall se mig och glädjas,ty jag hoppas på ditt ord.
75 Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdigaoch att du tillrättavisat mig
i trofasthet.
76 Låt din nåd vara min tröst,så som du har lovat din tjänare.
77 Låt din barmhärtighet
komma över migså att jag får leva,ty din undervisning
är min glädje.
78 Låt de fräcka komma på skam,ty utan orsak
har de gjort mig orätt,men jag vill begrunda
dina befallningar.
79 Låt dem som fruktar digoch känner dina vittnesbördvända sig till mig.
80 Må jag av hela mitt hjärta
följa dina stadgar,så att jag inte kommer på skam.81 Min själ längtar
efter din frälsning,jag hoppas på ditt ord.
82 Mina ögon längtar efter ditt tal,jag frågar:
"När skall du trösta mig?"
83 Ty jag är som en vinlägel i rök,men jag glömmer ej
dina stadgar.
84 Hur få är inte din tjänares dagar!När skall du hålla dom
över mina förföljare?
85 De fräcka gräver gropar för mig,de som lever i strid
med din undervisning.
86 Alla dina bud är trofasthet.Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig!
87 De har nästan utplånat mig
från jorden,men jag överger inte
dina befallningar.
88 Håll mig vid liv enligt din nåd,jag vill ta vara på
din muns vittnesbörd.89 För evigt, Herre,står ditt ord fast i himlen.
90 Från släkte till släkte
varar din trofasthet,du har grundat jorden
och den består.
91 Enligt dina domslut
består den än i dag,ty allting måste tjäna dig.
92 Om inte din undervisning
varit min glädje,hade jag förgåtts i mitt elände.
93 Jag skall aldrig glömma
dina befallningar,ty genom dem håller du mig vid liv.
94 Jag är din, fräls mig,ty jag begrundar
dina befallningar.
95 De ogudaktiga vaktar på migför att förgöra mig,men jag aktar på dina vittnesbörd.
96 På all fullkomlighet
har jag sett en gräns,men ditt bud är omätligt i vidd.97 Hur kär har jag inte
din undervisning!Hela dagen begrundar jag den.
98 Dina bud gör mig visare än mina fiender,ty för evigt är de hos mig.
99 Jag är klokare än alla mina lärare,ty jag begrundar
dina vittnesbörd.
100 Jag är förståndigare
än de gamla,ty jag tar dina befallningar i akt.
101 Jag håller mina fötter borta
från alla onda vägarför att ta vara på ditt ord.
102 Jag viker ej från dina domslut,ty du undervisar mig.
103 Hur ljuvligt smakar inte ditt tal!Det är sötare än honung
för min mun.
104 Genom dina befallningar
får jag förstånd,därför hatar jag alla lögnens vägar.105 Ditt ord är mina fötters lyktaoch ett ljus på min stig.
106 Jag har svurit och hållit min ed:Att följa dina rättfärdiga domslut.
107 Jag plågas svårt,Herre, håll mig vid liv
enligt ditt ord!
108 Låt min muns frivilliga offerglädja dig, Herre,lär mig dina domslut.
109 Mitt liv är ständigt i min hand,men jag glömmer ej
din undervisning.
110 De ogudaktiga
lägger ut snaror för mig,men jag far ej vilse
från dina befallningar.
111 Jag har dina vittnesbördtill min eviga arvedel,de är mitt hjärtas fröjd.
112 Jag har vänt mitt hjärtatill att göra efter dina stadgar,alltid, ända till slutet.113 Jag hatar dem
som vacklar hit och dit,men din undervisning älskar jag.
114 Du är mitt beskydd
och min sköld,jag hoppas på ditt ord.
115 Vik bort ifrån mig, ni onda,jag vill ta min Guds bud i akt.
116 Uppehåll mig enligt ditt tal,så att jag får leva.Låt mig inte komma på skam
med mitt hopp.
117 Stöd mig så att jag blir frälstoch ständigt kan betrakta
dina stadgar.
118 Du förkastar alla dem
som far vilsefrån dina stadgar,ty de är falska och svekfulla.
119 Alla ogudaktiga på jordenkastar du bort som slagg,därför har jag dina vittnesbörd kära.
120 Av fruktan för dig
ryser mitt kött,jag bävar för dina domar.121 Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt,överlämna mig inte
åt mina förtryckare.
122 Tag dig an din tjänares sakoch låt det gå honom väl,låt inte de fräcka förtrycka mig.
123 Mina ögon längtar
efter din frälsning,efter din rättfärdighets ord.
124 Handla med din tjänare
enligt din nådoch lär mig dina stadgar.
125 Jag är din tjänare,ge mig förståndså att jag lär känna
dina vittnesbörd.
126 Det är tid för Herren
att handla,ty de har gjort din undervisning om intet.
127 Därför älskar jag dina budmer än guld, ja, mer än fint guld.
128 Därför håller jag alla
dina befallningar för rätta,jag hatar lögnens alla vägar.129 Underbara är dina vittnesbörd,därför tar min själ dem i akt.
130 När dina ord öppnas, ger de ljusoch skänker förstånd
åt enkla människor.
131 Jag spärrar upp min mun
och flämtar,ty jag längtar ivrigt efter dina bud.
132 Vänd dig till mig
och var mig nådig,så som du gör med dem
som älskar ditt namn.
133 Gör mina steg fasta
genom ditt tal,låt ingen synd bli mig övermäktig.
134 Befria mig
från människors förtryck,jag vill hålla fast vid
dina befallningar.
135 Låt ditt ansikte lysa
över din tjänareoch lär mig dina stadgar.
136 Strömmar av tårar
rinner från mina ögon,därför att man inte tar vara på
din undervisning.137 Herre, du är rättfärdig,dina domslut är rättvisa.
138 Du har givit befallning
om dina vittnesbördi rättfärdighet och stor trofasthet.
139 Jag förtärs av brinnande nit,därför att mina ovänner glömmer dina ord.
140 Ditt tal är fullkomligt rent,din tjänare älskar det.
141 Jag är ringa och föraktad,men jag glömmer ej
dina befallningar.
142 Din rättfärdighet
är en evig rättfärdighet,din undervisning är sanning.
143 Nöd och ångest har gripit mig,men dina bud är min glädje.
144 Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt,ge mig förstånd, så att jag får leva.145 Jag ropar av allt hjärta.
Svara mig, Herre!Jag vill ta dina stadgar i akt.
146 Jag ropar till dig, fräls mig,jag vill ta vara på dina vittnesbörd.
147 Jag kommer tidigt i gryningen och ropar,jag hoppas på dina ord.
148 Jag håller mig vaken
under nattens väkterför att begrunda vad du sagt.
149 Hör min röst enligt din nåd,Herre, håll mig vid liv
enligt ditt domslut.
150 Nära är de
som jagar efter onda gärningar,de som är långt ifrån
din undervisning.
151 Nära är också du, Herre,och alla dina bud är sanning.
152 Sedan länge vet jag
genom dina vittnesbördatt du har fastställt dem
för evig tid.153 Se till mitt lidande
och rädda mig,ty jag glömmer ej
din undervisning.
154 Utför min sak och återlös mig,håll mig vid liv enligt ditt ord.
155 Frälsningen är fjärran
från de ogudaktiga,ty de frågar inte efter dina stadgar.
156 Herre, din barmhärtighet är stor,håll mig vid liv
enligt dina domslut.
157 Mina förföljare och ovänner
är många,men jag viker ej
från dina vittnesbörd.
158 När jag ser de trolösa
känner jag leda vid dem,därför att de inte håller sig
till ditt tal.
159 Se hur kära jag har
dina befallningar,Herre, håll mig vid liv
enligt din nåd.
160 Summan av ditt ord är sanning,dina rättfärdiga domslut är eviga.161 Furstar förföljer mig utan orsak,men mitt hjärta fruktar ditt ord.
162 Jag jublar över ditt tallik den som vinner stort byte.
163 Jag hatar och avskyr lögnen,men din undervisning älskar jag.
164 Jag prisar dig sju gånger
om dagenför dina rättfärdiga domslut.
165 Stor frid äger de
som älskar din undervisning,ingenting kan få dem på fall.
166 Jag väntar efter din frälsning, Herre,och handlar efter dina bud.
167 Min själ håller fast
vid dina vittnesbörd,de är mig mycket kära.
168 Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd,ja, du känner alla mina vägar.169 Herre, mitt rop
kommer inför dig,ge mig förstånd enligt ditt ord.
170 Min bön kommer inför
ditt ansikte,rädda mig enligt ditt tal.
171 Mina läppar flödar över av lov,ty du lär mig dina stadgar.
172 Min tunga prisar ditt ord,ty alla dina bud är rättfärdiga.
173 Din hand hjälper mig,ty jag har valt dina befallningar.
174 Jag längtar efter din frälsning, Herre,din undervisning är min glädje.
175 Låt min själ leva,
så skall jag lova dig,låt dina domslut hjälpa mig.
176 Jag har gått vilse
som ett förlorat får.Sök upp din tjänare,ty jag har inte glömt dina bud.

Fotnoter
Ps 119Denna psalm är en av de alfabetiska - se noter till Ps 9 och 25 - med åtta verser för varje bokstav i alfabetet. Därför har denna psalm 8 x 22, dvs 176 verser.