× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 18

Kungens tack för räddning och seger

1 För sångmästaren, av Herrens tjänare David. Han sjöng denna sång till Herren, när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld.

2 Han sade:Hjärtligt kär har jag dig, Herre, min starkhet,
3 Herre, mitt bergfäste,min borg och min räddare,min Gud, min tillflykts klippa,min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.
4 Till Herren, den högtlovade, ropar jag,och från mina fiender
blir jag räddad.

5 Dödens band omgav mig,fördärvets strömmar
förskräckte mig.
6 Dödsrikets band omslöt mig,dödens snaror föll över mig.
7 I min nöd åkallade jag Herren,till min Gud ropade jag.Från sitt tempel hörde han min röst,mitt rop till honom
nådde hans öron.

8 Då skalv jorden och bävade,bergens grundvalar darrade,de skakade, ty hans vrede
var upptänd.
9 Rök steg upp från hans näsa,förtärande eld från hans mun,eldsglöd ljungade från honom.
10 Han sänkte himlen och for ner,mörka moln var under
hans fötter.
11 Han for på keruben och flög,han svävade fram
på vindens vingar.
12 Han gjorde mörker till sitt skydd,till en hydda som omslöt honom:mörka vatten, tjocka moln.
13 Ur glansen framför honom
bröt molnen frammed hagel och klot av eld.
14 Herren dundrade i himlen,den Högste lät höra sin röstmed hagel och klot av eld.
15 Han sköt sina pilar
och skingrade dem,med blixtar i mängd
förvirrade han dem.
16 Vattnens bäddar kom i dagen,jordens grundvalar blev synligaför din näpst, Herre,för din vredes stormvind.

17 Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig,han drog mig upp
ur de stora vattnen.
18 Han räddade mig
från min starke fiende,från dem som hatade mig,ty de var starkare än jag.
19 De överföll mig
på min olyckas dag,men Herren blev mitt stöd.
20 Han förde mig ut
på rymlig plats,han räddade mig,
ty han har mig kär.

21 Herren gjorde väl mot mig
efter min rättfärdighet,
efter mina händers renhet
lönade han mig.
22 Ty jag höll mig på Herrens vägar,jag avföll ej från min Gud
i ogudaktighet.
23 Alla hans domslut
hade jag för ögonen,hans stadgar
lät jag ej vika ifrån mig.
24 Jag var fullkomlig inför honomoch tog mig till vara för synd.
25 Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet,efter mina händers renhet
inför hans ögon.

26 Mot den trogne
visar du dig trofast,
mot den fullkomlige
visar du dig fullkomlig.
27 Mot den rene visar du dig ren,men mot den falske
visar du dig vrång.
28 Ty du frälsar ett betryckt folk,men stolta ögon ödmjukar du.
29 Du låter min lampa brinna klart.Herren, min Gud,
gör mitt mörker ljust.
30 Med dig kan jag slå ner fiendehärar,med min Gud stormar jag murar.

31 Guds väg är fullkomlig,Herrens tal är rent.Han är en sköld för alla
som flyr till honom.

32 Ty vem är Gud förutom Herren,vem är en klippa utom vår Gud?
33 Gud, du utrustar mig med kraftoch gör min väg fullkomlig.
34 Du gör mina fötter som hindensoch ställer mig på mina höjder.
35 Du lär mina händer att strida,mina armar att spänna kopparbågen.
36 Du ger mig din frälsnings sköld,din högra hand stöder mig,ditt saktmod gör mig stor.
37 Du gör plats för mina steg
där jag går,mina fötter vacklar inte.

38 Jag förföljde mina fiender
och hann upp dem.
Jag vände inte tillbakaförrän jag hade gjort slut
på dem.
39 Jag slog dem
så att de ej kunde resa sig,de föll under mina fötter.
40 Du utrustade mig med kraft
till striden,du böjde mina motståndare
under mig.
41 Mina fiender drev du på flykten för mig,dem som hatade mig förgjorde jag.
42 De ropade,
men där fanns ingen räddare,till Herren,
men han svarade dem inte.
43 Jag stötte sönder dem
till stoft för vinden,jag kastade ut dem
som smuts på gatan.

44 Du räddade mig
ur folkets strider,
du satte mig till ett huvud
för hednafolk,folkslag som jag inte kände
blev mina tjänare.
45 Så snart de hörde talas om mig, lydde de mig,främlingar kom krypande för mig.
46 Främlingarnas mod
vissnade bort,med bävan övergav de sina fästen.

47 Herren lever!
Välsignad vare min klippa,
upphöjd vare min frälsnings Gud!
48 Gud, du har givit mig hämndoch lagt folken under mig.
49 Du har befriat mig
från mina fiender,du har upphöjt mig
över mina motståndareoch räddat mig från våldsmän.
50 Därför vill jag tacka dig
bland hednafolken, Herre,och lovsjunga ditt namn.

51 Ty du ger din kung stor seger,du handlar nådigt
mot din smorde,mot David och hans efterkommande till evig tid.